VLA th?m và chúc m?ng các nhà tr??ng, h?c vi?n nhan ngày Nhà giáo Vi?t Nam (20-11)

Chia s? b?n bè

Ngày 19 và 20/11 v?a qua, Hi?p h?i doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) t? ch?c các ?oàn ??n th?m, chúc m?ng các ??n v?, h?c vi?n, nhà tr??ng nhân k? ni?m 38 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam (20/11/1982 – 20/11/2020).

Nh?m tri ân các Th?y, Cô và nh?ng ng??i làm trong ngành giáo d?c nhân Ngày l? hi?n ch??ng các nhà giáo, VLA ?ã cùng v?i h?i viên t? ch?c ??n th?m và g?i l?i chúc m?ng ?ên ??ng ?y, Ban Giám hi?u, CBVC, gi?ng viên và ng??i lao ??ng các tr??ng: ??i h?c Qu?c Gia, ??i h?c Giao thông v?n t?i, ??i h?c Ngo?i th??ng, H?c vi?n Tài chính, Tr??ng ??i h?c Tôn ??c Th?ng, Tr??ng ??i h?c Kinh t? TP HCM, ??i h?c Công ngh? Giao thông v?n t?i, Vi?n Nghiên c?u Logistics Vi?t Nam (VLI), Tr??ng Hàng không và Logistics Vi?t Nam (VILAS).

Đài xổ số miền bắcBên c?nh vi?c ?ánh giá cao nh?ng n? l?c, c? g?ng c?a t?p th? CBVC, gi?ng viên nhà tr??ng, các vi?n, Ban Ch?p hành Hi?p h?i VLA luôn mong mu?n ???c ti?p t?c ??ng hành, h?p tác v?i các ??n v?, nhà tr??ng trong công tác nghiên c?u, giáo d?c ?ào t?o ngu?n nhân l?c trong l?nh v?c logistics.

Theo: VLA

Top