VLA ??ng hành cùng s? ki?n “Di?n ?àn doanh nhan 2020 - T? qu?c g?i tên mình”

Chia s? b?n bè

Ngày 9/10, ?oàn doanh nghi?p h?i viên VLA ?ã tham gia nhi?u ho?t ??ng ý ngh?a trong ch??ng trình K? ni?m 75 n?m ngày Bác H? g?i th? cho gi?i doanh nhân; Di?n ?àn doanh nhân 2020 “Doanh nhân Vi?t Nam - T? qu?c g?i tên mình” v?i ch? ?? “??ng v?i doanh nhân” do VCCI t? ch?c th??ng niên.

Ngày 13/10/1945, Ch? t?ch H? Chí Minh ?ã g?i m?t b?c th? cho gi?i công th??ng, trong ?ó nh?n m?nh r?ng "Chính ph?, nhân dân và tôi s? t?n tâm giúp ?? gi?i th??ng nhân trong công cu?c ki?n thi?t này".Đài xổ số miền bắc B?c th? ch? v?i h?n 200 ch?, nh?ng có ý ngh?a nh? m?t v?n b?n kinh t? riêng bi?t ??u tiên c?a Chính ph?.

Đài xổ số miền bắc59 n?m sau b?c th? c?a Ch? t?ch H? Chí Minh, Th? t??ng Chính ph? Phan V?n Kh?i ?ã kí Quy?t ??nh s? 990/Q?-TTg ngày 20/9/2004 l?y ngày 13/10 h?ng n?m là “Ngày doanh nhân Vi?t Nam”. Quy?t ??nh này ?ã phát huy vai trò, truy?n th?ng c?a ??i ng? doanh nhân Vi?t Nam. Tr?i qua th?i gian, doanh nhân Vi?t Nam ?ã d?n kh?ng ??nh v? trí và ?óng góp vô cùng quan tr?ng c?a mình vào công cu?c phát tri?n chung c?a ??t n??c, không ng?ng ti?p t?c ti?n lên, v??t qua nh?ng thách th?c, ?óng góp vô cùng l?n cho s? phát tri?n c?a ??t n??c.

N?m 2020, Phòng Th??ng m?i và Công nghi?p Vi?t Nam t? ch?c ch??ng trình K? ni?m 75 n?m ngày Bác H? g?i th? cho gi?i doanh nhân; Di?n ?àn doanh nhân 2020 “Doanh nhân Vi?t Nam - T? qu?c g?i tên mình” có ch? ?? “??ng v?i doanh nhân” v?i s? tham gia c?a h?n 500 doanh nhân. ?oàn doanh nhân thu?c các doanh nghi?p H?i viên VLA ?ã tham gia nhi?u ho?t ??ng trong ch??ng trình nh?: Dâng hoa t?i L?ng Bác, ?ài t??ng ni?m các Anh hùng Li?t s?, Di thích Hoàng thành Th?ng Long và C?t c? Hà N?i; Di?n ?àn Doanh nhân 2020 “Doanh nhân VN-T? qu?c g?i tên mình” ??i tho?i “??ng v?i Doanh nhân”.

M?t s? hình ?nh ?oàn VLA tham gia s? ki?n:

Theo: VLA

Top