Vinh danh 124 doanh nghi?p có s?n ph?m ??t th??ng hi?u qu?c gia n?m 2020

Chia s? b?n bè

Ngày 25/11, L? công b?  n?m 2020 ?ã ???c B? Công th??ng t? ch?c t?i Hà N?i.

Đài xổ số miền bắcCh??ng trình Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam ?ã ???c Chính ph? giao B? Công th??ng qu?n lý, th?c hi?n v?i m?c ?ích xây d?ng hình ?nh Vi?t Nam là m?t qu?c gia có uy tín v? s?n ph?m hàng hóa, ?a d?ng, phong phú v? d?ch v?, t?ng c??ng s?c c?nh tranh cho các th??ng hi?u s?n ph?m Vi?t Nam trên th? tr??ng trong quá trình h?i nh?p kinh t? qu?c t?.

N?m 2020 là l?n th? 7 ch??ng trình ???c t? ch?c, k? t? l?n ??u xét ch?n vào n?m 2008. ?ây là ch??ng trình xúc ti?n th??ng m?i ??c thù, dài h?n và duy nh?t c?a Chính ph? g?n v?i 3 giá tr?: “Ch?t l??ng - ??i m?i, sáng t?o - N?ng l?c tiên phong”.

Theo s? li?u báo cáo c?a 124 doanh nghi?p có s?n ph?m ??t Th??ng hi?u qu?c gia n?m 2020, t?ng doanh thu n?m 2019 ??t trên 1,4 tri?u t? ??ng, t?ng doanh thu xu?t kh?u ??t h?n 137 nghìn t? ??ng, t?ng n?p ngân sách nhà n??c trên 200 nghìn t? ??ng, t?o công ?n vi?c làm cho h?n 471 nghìn lao ??ng. 

V?i nh?ng s?n ph?m d?ch v? ch?t l??ng, 02 doanh nghi?p h?i viên Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (T?ng Công ty Tân c?ng Sài Gòn – SNP và Công ty CP Logistics Tín Ngh?a – ICD Biên Hòa) ?ã vinh ?? ???c vinh danh trong 124 doanh nghi?p có s?n ph?m ??t th??ng hi?u qu?c gia n?m 2020.

Đài xổ số miền bắcCác doanh nghiê?p th??ng hi?u qu?c gia ?ã kh??ng ?i?nh vi? thê? ha?ng ?â?u v??ng ch??c trong li?nh v??c hoa?t ?ô?ng cu?a mi?nh, duy trì t?c ?? t?ng tr??ng cao, c? v? l?i nhu?n và doanh thu, gi? v?ng th? tr??ng n?i ??a và phát tri?n th? tr??ng xu?t kh?u du? g??p pha?i không i?t kho? kh?n, tha?ch th??c, nh?t là trong b?i c?nh d?ch COVID-19 di?n bi?n khó l??ng. 

Theo VLA t?ng h?p

Top