Vietnam Blockchain Summit 2018: T? C?ng ngh? t?i Chính sách

Chia s? b?n bè

Đài xổ số miền bắcKính g?i: Quý H?i viên VLA 

Hi?p h?i Th??ng m?i ?i?n t?  (VECOM) s? ph?i h?p v?i C?c Th??ng m?i ?i?n t? và Kinh t? s? c?a B? Công Th??ng t? ch?c s? ki?n Vietnam Blockchain Summit 2018: T? Công ngh? t?i Chính sách. Đài xổ số miền bắc?ây là s? ki?n th??ng niên l?n nh?t n?m t?i Vi?t Nam v? xây d?ng chính sách, nghiên c?u, phát tri?n, ?ào t?o và ?ng d?ng công ngh? blockchain. N?i dung ch??ng trình s? th?o lu?n vi?c ?ng d?ng blockchain trong nhi?u l?nh v?c có tác ??ng l?n t?i s? phát tri?n kinh t? s? ? Vi?t Nam nh? logistics và hoàn t?t ??n hàng, truy xu?t ngu?n g?c nông s?n, b?o hi?m, y t?, h?p ??ng thông minh hay d?ch v? công.

Infinity Blockchain Labs – Công ty  hàng ??u v? blockchain ? VN s? ??ng hành v?i s? ki?n l?n này.

Th?i gian: 8h -12h ngày 8/6/2018

??a ?i?m:  Hà N?i Tower, 49 Hai Bà Tr?ng, Qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i

N?i dung chi ti?t ch??ng trình và ??ng kí tham d? vui lòng tham kh?o theo link sau: 

Kính m?i các Doanh nghi?p H?i viên VLA ??ng kí tham gia s? ki?n.

Trân tr?ng.

Top