Đài xổ số miền bắc (VLI) là t? ch?c Khoa h?c – Công ngh? ??u tiên c?a ngành Giao nh?n Kho v?n qu?c t? và d?ch v? logistics Vi?t Nam, ???c thành l?p ngày 01 tháng 11 n?m 2010 theo quy?t ??nh s? 21/Q? – VIFFAS; Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký ho?t ??ng: 242/?K-KHCN;  PGS. TS. H? Th? Thu Hòa ??m nhi?m v? trí Vi?n tr??ng chính th?c t? ngày 5/7/2017.

Đài xổ số miền bắcVLI ???c thành l?p b?i Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? logistics Vi?t Nam – VLA (ti?n thân là Hi?p h?i Giao nh?n Kho V?n Vi?t Nam – VIFFAS), có s? m?nh t?p h?p các ngu?n l?c, th?c hi?n nghiên c?u, t? v?n, ?ào t?o và chuy?n giao công ngh?, ?óng góp tích c?c cho quá trình phát tri?n ngành Logistics Vi?t Nam ??t ngang t?m khu v?c và th? gi?i.

Đài xổ số miền bắcSau h?n 7 n?m ho?t ??ng, Vi?n ?ã kh?ng ??nh v? trí mình trong d?ch v? t? v?n, nghiên c?u và ?ào t?o ??c bi?t trong l?nh v?c Logistics và Qu?n tr? Chu?i Cung ?ng. ??i ng? chuyên gia c?a VLI ?ã t?ng c??ng ?áng k? v?i v?i h?n 20 chuyên gia trong và ngoài n??c. VLI hi?n là ??i tác ?ào t?o c?a FIATA (Liên ?oàn các Hi?p h?i Giao nh?n V?n t?i Qu?c t?), IATA (Hi?p h?i V?n t?i Hàng không Qu?c t?), AFFA (Liên ?oàn các Hi?p h?i Giao nh?n, V?n t?i và Logistics ?ông Nam Á) t?i Vi?t Nam. VLI ?ã ký k?t h?p tác v?i Vi?n nghiên c?u sáng t?o chu?i cung ?ng Malaysia-MIT Global SCALE (Supply Chain and Logistics Excellence).

Khai gi?ng Khóa FIATA K25 – 8/12/2017

Đài xổ số miền bắcS? m?nh c?a VLI là k?t n?i các ngu?n l?c nghiên c?u có uy tín trong và ngoài n??c ?? cùng nghiên c?u, chia s? kinh nghi?m, phát ki?n các gi?i pháp qu?n lý logistics và chu?i cung ?ng hi?u su?t và hi?u n?ng nh?m h? tr? s? phát tri?n c?a ngành Logistics và các doanh nghi?p s? d?ng d?ch v? logistics. Trong ?ó, m?t trong nh?ng s? m?nh quan tr?ng và g?n li?n v?i ho?t ??ng c?a VLI là ph?i h?p các ngu?n l?c nghiên c?u, t? v?n có uy tín ?? th?c hi?n các d? án t? v?n cho c? quan nhà n??c trong ho?ch ??nh chính sách phát tri?n v? logistics; Xây d?ng c?ng ??ng chuyên gia trong ngành ?? trao ??i ý ki?n, bàn lu?n, ph?n bi?n, làm giàu cho ngu?n tri th?c v? logistics trong và ngoài n??c, c? th?: trong th?i gian qua, VLI ?ã th?c hi?n nhi?u d? án t? v?n phát tri?n ngành Logistics nh?: ?? án phát tri?n logistics cho t?nh Bà R?a – V?ng Tàu, t? v?n cho B? Công Th??ng xây d?ng chi?n l??c xu?t kh?u d?ch v? logistics, tham m?u cho VLA ?? t? v?n cho B? Công th??ng xây d?ng K? ho?ch Hành ??ng nâng cao n?ng l?c c?nh tranh và phát tri?n d?ch v? logistics Vi?t Nam ??n n?m 2025 ?ã ???c Th? t??ng chính ph? phê duy?t ngày 14/02/2017 (Quy?t ??nh 200/Q?-TTg). VLI còn ???c m?i tham gia xây d?ng ?? án và ph?n bi?n chính cho m?t s? ?? tài nghiên c?u phát tri?n logistics c?a các ??a ph??ng trong c? n??c nh? Thành ph? H? Chí Minh, Hà N?i, C?n Th?, v.v…

 

PGS.TS H? Th? Thu Hòa – Vi?n tr??ng VLI cùng các khách m?i t?i Di?n ?àn “?ào t?o Ngu?n Nhân l?c Logistics Vi?t Nam – VLET 2017”

(VLET ?ã ???c VLI ??ng ký b?n quy?n th??ng hi?u và s? ???c t? ch?c th??ng niên, là ?i?m h?n k?t n?i quy mô và ch?t l??ng trong l?nh v?c ?ào t?o nhân l?c và nghiên c?u logistics Vi?t Nam.)

Top