Trao g?i yêu th??ng ??n bà con mi?n Trung b? ?nh h??ng b?i b?o l?

Chia s? b?n bè

Sáng ngày 13/11, ?oàn Công tác xã h?i Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA), C?ng Sài Gòn, ?oàn C? S? B? Giao thông v?n t?i ?ã ??n Qu?ng Nam, Qu?ng Ngãi trao t?ng 200 ph?n quà và ti?n ??n bà con b? thi?t h?i do bão l?. 

Đài xổ số miền bắc200 ph?n quà và ti?n là t?m lòng c?a các doanh nghi?p h?i viên VLA và cán b?, công nhân viên C?ng Sài Gòn, ?oàn CS B? Giao thông v?n t?i g?i ??n bà con mi?n Trung nh?m chia s? v?i nh?ng khó kh?n, m?t mát mà ng??i dân n?i ?ây ph?i gánh ch?u do thiên tai gây ra.

Tuy ph?i tr?i qua hành trình khá khó kh?n và nguy hi?m do tình tr?ng s?t l? ??t v?n ti?p di?n nh?ng ?oàn Công tác xã h?i th?c s? c?m th?y ý ngh?a, h?nh phúc khi ???c trao quà t?n tay ng??i dân hai huy?n Nam Giang (Qu?ng Nam) và Ba T? (Qu?ng Ngãi).

Đài xổ số miền bắcM?t s? hình ?nh trong chuy?n ?i thi?n nguy?n:

Theo VLA

Top