GI?I THI?U C?NG QU?C T? H?I PHòNG

Ngày 12/5/2016, c?ng container qu?c t? H?i Phòng (Hai Phong International Container Terminal) v?i tên g?i c? là c?ng n??c sâu L?ch Huy?n ???c kh?i công trên di?n tích xây d?ng: 56,9ha, t?i Th? tr?n Cát H?i, huy?n Cát H?i, Thành ph? H?i Phòng và d? ki?n s? ??a vào ho?t ??ng trong tháng 05 n?m 2018.

ASIA WAREHOUSING SHOW 2018 BANGKOK

Tri?n lãm châu Á v? kho v?n, các trang thi?t b? x?p d? hàng hóa và chu?i cung ?ng s? ???c t? ch?c t?i trung tâm h?i ch? tri?n lãm BITEC (Bangkok, Thailand) t? ngày 7-9/03/2018. ?ây là s? ki?n l?n hàng n?m thu hút ???c r?t ?ông các doanh nghi?p là các công ty  logistics qu?c t? tham gia ?? gi?i thi?u s?n ph?m, công ngh?, trao ??i và h?c h?i kinh
Top