TH?NG TIN V? H?I NGH? FIATA WORLD CONGRESS 2018

Chia s? b?n bè

THÔNG TIN V? H?I NGH? FIATA WORLD CONGRESS 2018

 H?i ngh? FIATA WORLD CONGRESS 2018 s? ???c t? ch?c t? ngày 26-29/09/2018 t?i thành ph? New Delhi, ?n ??. H?i ngh? n?m nay c?a FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) s? cung c?p nh?ng khái ni?m m?i, các phân tích chuyên sâu v? c? h?i-thách th?c và gi?i pháp c?a ngành logistics trong th?i k? cách m?ng công nghi?p 4.0. Ngoài ra ?ây là d?p mà n??c ch? nhà là ?n ?? ??y m?nh vi?c xúc ti?n th??ng m?i hai chi?u v?i nhi?u qu?c gia khác trong khu v?c và th? gi?i.

 Hi?p h?i Doanh nghi?p D?ch v? logistics Vi?t Nam (VLA) g?i ??n quý h?i viên thông tin v? vi?c ??ng ký-khách s?n khi tham gia s? ki?n này.

 
 

L? Phí ??ng Ký Tham Gia KHÔNG Bao G?m Khách S?n

Hình th?c ??ng ký

??ng ký tr??c 31/03/2018

??ng ký t? 01/04/2018-31/05/2018

??ng ký t? 01/06/2018-31/07/2018

??ng ký t? 01/08/2018-24/09/2018

Đài xổ số miền bắcToàn b? h?i ngh?

Đài xổ số miền bắc625 USD + Thu?

Đài xổ số miền bắc700 USD + Thu?

800 USD + Thu?

950 USD + Thu?

Đài xổ số miền bắcNg??i tham d? tr?

625 USD + Thu?

Đài xổ số miền bắc625 USD + Thu?

Đài xổ số miền bắc650 USD + Thu?

750 USD + Thu?

Ng??i ?i kèm

625 USD + Thu?

Đài xổ số miền bắc625 USD + Thu?

650 USD + Thu?

Đài xổ số miền bắc750 USD + Thu?

?n tr?a và t?i

 

 

 

450 USD + Thu?

 

CHI PHÍ KHÁCH S?N (T?NG C?NG 3 ?ÊM)

Tên Khách S?n

Phòng ??n

Phòng ?ôi

Check In

Check Out

PullmanĐài xổ số miền bắc phòng Deluxe

Đài xổ số miền bắc450 USD + Thu?

Đài xổ số miền bắc550 USD + Thu?

26-09-2018

29-09-2018

Pullman phòng Executive

650 USD + Thu?

Đài xổ số miền bắc800 USD + Thu?

26-09-2018

29-09-2018

JW MarriottĐài xổ số miền bắc phòng Deluxe/Regular

425 USD + Thu?

525 USD + Thu?

26-09-2018

29-09-2018

Novotel phòng Standard

Đài xổ số miền bắc425 USD + Thu?

Đài xổ số miền bắc525 USD + Thu?

26-09-2018

29-09-2018

Novotel Đài xổ số miền bắcphòng Superior

450 USD + Thu?

550 USD + Thu?

26-09-2018

29-09-2018

Novotel phòng Junior Suite

650 USD + Thu?

Đài xổ số miền bắc800 USD + Thu?

26-09-2018

29-09-2018

 

Quý h?i viên VLA ??ng ký tham gia s? ki?n qua ???ng link này: và vui lòng thông báo qua email: vla-hcm2@vla.com.vn ?? v?n phòng Hi?p h?i t?ng h?p danh sách ?oàn.

 

                                                                                    Trân tr?ng c?m ?n.

Top