TH?NG BáO K?T QU? VòNG S? KH?O SING2019.VLA!

Sau nh?ng gi? phút làm vi?c công tâm, nghiêm túc, Ban Giám kh?o ?ã ch?n ra ???c nh?ng ti?t m?c xu?t s?c nh?t c?a Vòng S? k?t cu?c thi Ti?ng hát Ngành Logistics 2019. Không ?? các ??i ph?i ch? lâu, Ban T? ch?c xin thông báo nh?ng ti?t m?c s? ?i ti?p vào Vòng Chung k?t!

Danh b? H?i viên VLA 2019

N?m 2019 là n?m Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam ??y m?nh các ho?t ??ng quan h? qu?c t?, k?t n?i kinh doanh nh?m qu?ng bá cho ngành d?ch v? Logistics Vi?t Nam.
Top