TH?NG BáO K?T QU? VòNG S? KH?O SING2019.VLA!

Chia s? b?n bè

Sau nh?ng gi? phút làm vi?c công tâm, nghiêm túc, Ban Giám kh?o ?ã ch?n ra ???c nh?ng ti?t m?c xu?t s?c nh?t c?a Vòng S? k?t cu?c thi Ti?ng hát Ngành Logistics 2019. Không ?? các ??i ph?i ch? lâu, Ban T? ch?c xin thông báo nh?ng ti?t m?c s? ?i ti?p vào Vòng Chung k?t!

Đài xổ số miền bắcXin chúc m?ng 18 ti?t m?c ???c l?a ch?n vào Vòng Chung k?t. Ngay t? bây gi?, các ??i hãy s?n sàng chu?n b?, lên k? ho?ch t?p luy?n nh?ng tác ph?m hay nh?t ?? t?a sáng trong ?êm Chung k?t s? di?n ra vào t?i ngày 19/10/2019 s?p t?i nha!

Thông tin chi ti?t v? k?t qu? Vòng S? kh?o m?i ng??i c?p nh?t trong link sau: 

Đài xổ số miền bắcTrân tr?ng.

Top