Tàu container l?n nh?t th? gi?i c?p c?ng qu?c t? Cái Mép

Chia s? b?n bè

Ngày 26/10, C?ng qu?c t? Cái Mép (CMIT) t? ch?c l? ti?p nh?n tàu container l?n nh?t th? gi?i Margrethe Maersk tr?ng t?i 214.121 DWT. ?ây là tàu chuyên tuy?n d?ch v? k?t n?i Vi?t Nam v?i b? tây n??c M? do liên minh 2M khai thác, c?p CMIT ?? x?p d? 6.500 TEUs hàng hóa.

Đài xổ số miền bắcL? ti?p nh?n tàu container Margrethe Maersk có s? ch?ng ki?n và chúc m?ng c?a ông Nguy?n V?n Công, Th? tr??ng B? Giao thông v?n t?i; ông Ph?m Vi?t Thanh, ?y viên Trung ??ng ??ng, Bí th? T?nh ?y Bà R?a - V?ng Tàu; ông Lê Ng?c Khánh, Phó Ch? t?ch UBND t?nh.

Tàu Margrethe Maersk có tr?ng t?i 214.121DWT, s?c ch? lên ??n 20.000 TEU, dài 399,23m, r?ng 59m. Chi?u dài con tàu g?p 5,5 l?n t?ng chi?u dài máy bay Airbus A380. Tàu Margrethe Maersk c?p c?ng CMIT làm hàng là m?t d?u m?c quan tr?ng c?a c? ngành hàng h?i Vi?t Nam. CMIT là m?t trong ch?a ??n 20 c?ng trên th? gi?i có ?? n?ng l?c ti?p nh?n tàu kích c? này.

Đài xổ số miền bắcTheo ông Tobias Gruemmer, Giám ??c khai thác khu v?c c?a Maersk Line cho bi?t: “S? ki?n tàu Margrethe Maersk 214.121 DWT c?p c?ng CMIT ngày hôm nay là c?t m?c quan tr?ng khi m?t c?ng n??c sâu t?i Vi?t Nam có kh? n?ng ti?p nh?n các tàu kích c? l?n ???c tri?n khai trên các tuy?n châu Âu và xuyên Thái Bình D??ng, góp ph?n ??nh hình h? t?ng hàng h?i Vi?t Nam s?n sàng n?ng l?c ?áp ?ng ti?m n?ng t?ng tr??ng kinh t? trong th?i gian t?i”.

Đài xổ số miền bắcLà m?t trong nh?ng c?ng l?n nh?t trong khu c?ng n??c sâu Cái Mép, k? t? khi ?i vào v?n hành khai thác, CMIT ?ã luôn là c?ng tiên phong ti?p nh?n các tàu tr?ng t?i l?n. Kinh nghi?m t? nh?ng chuy?n th? nghi?m thành công t?i CMIT là c? s? quan tr?ng ?? B? Giao thông V?n t?i và C?c Hàng H?i Vi?t Nam c?p phép cho tàu tr?ng t?i l?n c?p các c?ng khác trong khu v?c Cái Mép – Th? V?i.

Đài xổ số miền bắcÔng Nguy?n Xuân K?, Phó T?ng Giám ??c c?ng CMIT chia s?: “?? chuy?n tàu Margrethe Maersk tr?ng t?i 214.121 DWT c?p c?ng thành công không ch? ?òi h?i m?t quá trình n? l?c không ng?ng c?a chính CMIT mà còn r?t c?n ??n ý chí quy?t tâm và ??ng lòng c?a B? Giao thông v?n t?i, C?c Hàng H?i Vi?t Nam, C?ng v? Hàng h?i V?ng Tàu và t?t c? các bên liên quan. Chuy?n tàu này là minh ch?ng c? th? nh?t cho ?i?u ?ó và tinh th?n ?y ?ang ???c phát huy cao nh?t v?i quy?t tâm ??a Cái Mép phát tri?n x?ng t?m khu v?c và th? gi?i”.

Vi?c C?ng CMIT ?? n?ng l?c và ???c c?p phép ti?p nh?n tàu tr?ng t?i ??n h?n 214.000 t?n h? t?i c?p c?ng c?ng có ý ngh?a ??c bi?t trong b?i c?nh các hi?p ??nh th??ng m?i t? do mà Vi?t Nam ký k?t nh?: Hi?p ??nh Th??ng m?i t? do Liên minh châu Âu (EU)-Vi?t Nam (EVFTA), Hi?p ??nh ??i tác Toàn di?n và Ti?n b? xuyên Thái Bình D??ng (CPTPP)... Khi ?ó, hàng hóa xu?t nh?p kh?u c?a Vi?t Nam s? ???c x?p lên các tàu m? kích c? l?n ?i th?ng ??n các th? tr??ng l?n nh? châu Âu, M? mà không c?n trung chuy?n qua các c?ng trung chuy?n nh? Singapore, Malaysia..., giúp ti?t ki?m chi phí logistics, t?ng tính c?nh tranh, gi?m th?i gian chuyên ch?, t? ?ó hàng hóa s?m ???c ti?p c?n v?i th? tr??ng.

Top