T?P CHÍ VIETNAM LOGISTICS REVIEW

      NHÌN L?I, ?? B??C TI?P…

Đài xổ số miền bắcT?p chí (Vi?t t?t là VLR) ???c thành l?p và phát hành s? ??u tiên vào tháng 11 n?m 2007 - C? quan ch? qu?n là Hi?p h?i Doanh nghi?p D?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) tr??c ?ây là Hi?p h?i Giao nh?n Kho v?n Vi?t Nam (VIFFAS). V?i ch?c n?ng và nhi?m v? tuyên truy?n, qu?ng bá, nghiên c?u, t? v?n và xúc ti?n ?ào t?o... v? các ho?t ??ng chuyên ngành logistics, c?ng bi?n, xúc ti?n ??u t?... nh?m k?t n?i c? h?i h?p tác ??u t? trong c?ng ??ng doanh nghi?p c?a l?nh v?c kinh t? logistics - xu?t nh?p kh?u trong n??c và qu?c t?.

VLR là t? T?p chí chính th?ng duy nh?t hi?n nay chuyên ngành logistics ???c B? Thông tin và Truy?n thông c?p gi?y phép ho?t ??ng báo chí. VLR là T?p chí v?i hai ngôn ng? th? hi?n Vi?t – Anh. VLR có s? l??ng ?n b?n phát hành l?n; cùng nhi?u chuyên m?c có các n?i dung chuyên sâu, các trang m?c th?i s? ???c c?p nh?t nhanh trong l?nh v?c logistics, xu?t nh?p kh?u và toàn c?nh kinh t?.

Đài xổ số miền bắcVLR là T?p chí ??t quy chu?n qu?c t? v?i mã ISSN 2354 - 0796; cùng C?ng thông tin ?i?n t? có n?i thông tin c?p nh?t, phong phú, l??ng ng??i truy c?p l?n, kênh k?t n?i toàn c?u.

VLR là ??n v? b?o tr? thông tin cho nhi?u c? quan, t? ch?c trong n??c và qu?c t?, cùng c?ng ??ng các doanh nghi?p, t?p ?oàn kinh t? trong và ngoài ngành logistics.

VLR là m?t c? quan báo chí - truy?n thông có nhi?u ho?t ??ng v? các s?n ph?m d?ch v? ?a d?ng nh?m t?o ra giá tr? v? tinh th?n và v?t ch?t cho xã h?i, cho n?n kinh t?, cho t? ch?c - ??i tác và cho chính c? quan VLR. VLR ho?t ??ng trên tinh th?n n?ng ??ng, sáng t?o, h?p tác - k?t n?i t?t v?i nhi?u t? ch?c, doanh nghi?p... trong và ngoài n??c nh?m ??m b?o tôn ch? m?c ?ích và phát tri?n b?n v?ng nh?ng giá tr? c?t lõi.

CÁC HO?T ??NG D?CH V? CHUYÊN SÂU

Đài xổ số miền bắcD?ch v? qu?ng cáo, phát hành, vi?t bài PR cho doanh nghi?p; T? ch?c s? ki?n; Thi?t k? và in ?n; Th?c hi?n tr?n gói các d?ch v? truy?n hình; Nghiên c?u, t? v?n gi?i pháp và th?c hi?n các trang tin ?i?n t?, website.

 

10 n?m ghi l?i m?t hành trình không ít khó kh?n và c?ng ??y vinh quang c?a Vietnam Logistics Review. VLR ???c b?n ??c ?ón nh?n b?i n?i dung phong phú, ph?n ánh k?p th?i nh?ng s? ki?n, xu h??ng m?i c?a ngành logistics Vi?t Nam và ??c bi?t v? hình th?c, VLR ???c ?ánh giá là có thi?t k? ??p, sang tr?ng, hi?n ??i. VLR ?ã 2 l?n ?o?t gi?i “Báo xuân có bìa trình bày ?n t??ng”.

Ngoài nh?ng giá tr? v? m?t thông tin, VLR còn có nhi?u ?óng góp thi?t th?c khác qua hàng lo?t s? ki?n c?a ngành logistics mà VLR gi? vai trò là ??n v? t? ch?c ho?c b?o tr? thông tin, t?o nên s? k?t n?i có hi?u qu? gi?a c? quan ch?c n?ng, các chuyên gia v?i các doanh nghi?p ho?t ??ng trong ngành logistics.  Nhi?u gi?i pháp, nh?ng quy?t sách mang tính ??t phá c?a ngành ???c ?ã ho?ch ??nh t? nh?ng s? ki?n này.

Không ch? v?i ngành, mà v?i t?ng doanh nghi?p ho?t ??ng trong ngành, VLR c?ng ?ã ghi l?i nh?ng d?u ?n ??p b?i nhi?u s?n ph?m qu?ng cáo d?ch v? có ch?t l??ng.

 TÒA SO?N: T?P CHÍ VIETNAM LOGISTICS REVIEW

??a ch?: 33 Nguy?n Tr?ng L?i, Ph??ng 4, Qu?n Tân Bình, TP. H? Chí Minh

Đài xổ số miền bắc?i?n tho?i: 028. 35470389/35470387/35470386

T?ng Biên t?p - TS. Lê V?n H?

V?N PHÒNG TH??NG TRÚ MI?N B?C

??a ch?: 4A/119 Th?nh Quang, Tây S?n, Q. ??ng ?a, Hà N?i

?i?n tho?i: 0903 432 505 – Ông Ngô ??c Hành

V?N PHÒNG TH??NG TRÚ MI?N TRUNG – TÂY NGUYÊN

Đài xổ số miền bắc??a ch?: 41 Lý Thái Tông, P. Thanh Khê Tây, TP. ?à N?ng

?i?n tho?i: 0913 438 083 – Ông Tr?n Trình Lãm

 

M?T S? HÌNH ?NH BÌA T?P CHÍ

 

Top