Ngày H?i Hi?n Máu H??ng ?ng Hành Trình ?? 2018 t?i Hà N?i

Vào sáng ngày 20-07-2018  t?i Vi?n Huy?t H?c Truy?n Máu Trung ??ng (Hà N?i) ?ã di?n ra Ngày H?i Hi?n Máu H??ng ?ng Hành Trình ?? 2018. Tham gia ch??ng trình có kho?ng 100 cán b? công nhân viên t?i các doanh nghi?p là h?i viên c?a Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? logistics Vi?t Nam (VLA).  Ch??ng trình n?m nay ?&at

FREIGHT SUMMIT L?N TH? 11

H?i ngh? giao nh?n hàng hóa toàn c?u 2018 (The Freight Summit 2018-TFS) là s? ki?n l?n mang quy mô qu?c t? nh?m m?c ?ích k?t n?i các doanh nghi?p giao nh?n hàng hóa trên toàn th? gi?i.  S? ki?n này s? ???c t? ch?c t? ngày 09-12 tháng 10, 2018 t?i khách s?n ??ng c?p 6 sao The Reverie Saigon, TPHCM, Vietnam.
Top