QUY?N L?I KHI GIA NH?P HI?P H?I VLA

Đài xổ số miền bắc1. ???c Hi?p h?i b?o v? quy?n, l?i ích h?p pháp trong ho?t ??ng c?a mình phù h?p v?i nhi?m v?, quy?n h?n c?a Hi?p h?i. ???c tham gia vào vi?c ph?n bi?n xây d?ng các v?n b?n ph?m quy pháp lu?t c?a nhà n??c liên quan ??n ngành.


2. ???c cung c?p nh?ng thông tin ph?c v? cho vi?c t? ch?c, ho?t ??ng xây d?ng và phát tri?n l?nh v?c giao nh?n kho v?n, logistics c?a Vi?t Nam; ho?c ???c tham gia chia s? các thông tin v? ngành mà VLA là thành viên ho?c liên k?t nh?: FIATA/IATA/UNESCAP/AFFA/GMS…nh?m h?i nh?p ngành ngh? khu v?c và qu?c t?.


Đài xổ số miền bắc3. ???c m?i tham gia các h?i ngh?, h?i th?o, t?p hu?n, ?ào t?o k? n?ng ngh? nghi?p liên quan ??n l?nh v?c ho?t ??ng c?a Hi?p h?i do Hi?p h?i t? ch?c.  ???c tham gia ?ào t?o, hu?n luy?n nghi?p v? theo ch??ng trình c?a Vi?n Nghiên c?u và Phát tri?n Logistics Vi?t Nam (VLI) c?a VLA và các B?/Ngành liên quan (các ch??ng trình ?ào t?o c?a FIATA trên c? s? thu phí). ???c c? h?i tham gia vào các khóa ?ào t?o c?a các t? ch?c n??c ngoài thông qua s? gi?i thi?u c?a VLA.

4. Tham gia các công vi?c c?a Hi?p h?i, ???c yêu c?u Hi?p h?i làm trung gian ho?c t? v?n trong các v?n ?? giao d?ch ho?c nghiên c?u.

5. ???c d? ??i h?i, ???c ?ng c?, ?? c?, b?u c? vào các ch?c danh thu?c các c? quan lãnh ??o c?a Hi?p h?i c?ng nh? c?a chi h?i c? s?; th?o lu?n, bi?u quy?t các ngh? quy?t c?a Hi?p h?i; phê bình, ch?t v?n Ban Ch?p hành Hi?p h?i v? m?i ch? tr??ng và ho?t ??ng c?a Hi?p h?i.

Đài xổ số miền bắc6. Trong tr??ng h?p có lý do riêng chính ?áng, h?i viên c?a Hi?p h?i có th? xin t?m d?ng các ho?t ??ng c?a mình v?i t? cách là h?i viên c?a Hi?p h?i trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh nh?ng c?ng l?i không ???c quá 01 (m?t) n?m c?a (01) m?t nhi?m k? và ph?i có ??n g?i t?i Ban Ch?p hành Hi?p h?i và Ch? t?ch Hi?p h?i, nêu rõ lý do chính ?áng và th?i gian xin t?m d?ng ho?t ??ng, trong th?i gian ?? ngh? t?m d?ng ho?t ??ng thì h?i viên không ph?i ?óng góp các ngu?n l?c cho Hi?p h?i ngoài vi?c v?n ph?i tuân th? ??y ?? các quy ??nh v? vi?c ?óng h?i phí (m?c h?i phí, th?i gian ?óng h?i phí theo quy ??nh c?a Hi?p h?i).

7. ???c khen th??ng v? thành tích trong công tác c?ng nh? nh?ng ?óng góp trong vi?c xây d?ng và phát tri?n Hi?p h?i.

8. ???c s? d?ng hình ?nh và thông tin c?a Hi?p h?i trên c? s? có s? ch?p thu?n, cho phép c?a Hi?p h?i b?ng v?n b?n v? vi?c s? d?ng nh?ng hình ?nh và thông tin ?ó ?? th?c hi?n công vi?c qu?ng bá và tuyên truy?n cho các ho?t ??ng c?a t? ch?c c?a mình theo quy ??nh c?a pháp lu?t và ?i?u l? Hi?p h?i.

Đài xổ số miền bắc9. ???c gi?i thi?u thành viên m?i ?? h? tham gia vào làm h?i viên c?a Hi?p h?i.

10. ???c c?p Gi?y ch?ng nh?n h?i viên c?a Hi?p h?i.

Đài xổ số miền bắc11. H?i viên liên k?t và h?i viên danh d? ???c h??ng các quy?n nh? h?i viên chính th?c, tr? quy?n ?ng c?, b?u c? các ch?c danh lãnh ??o c?a Hi?p h?i và quy?n bi?u quy?t các v?n ?? c?a Hi?p h?i.

12. Ngoài ra, hi?n nay hàng tháng H?i viên ???c Hi?p h?i cung c?p mi?n phí t?p chí c?a ngành “Vietnam Logistics Review” (01 cu?n/tháng). ???c VLA ??ng tin chúc m?ng ngày thành l?p c?a Doanh nghi?p lên t?p chí “Vietnam Logistics Review”. Hàng tháng ???c nh?n NEWSLETTER bao g?m các thông tin v? ngành b?ng ti?ng Anh, các án l? liên quan ??n nghi?p v? giao nh?n v?n t?i và logistics. ???c s? d?ng t? v?n v? pháp lý liên quan trên c? s? th?a thu?n v?i t? t? v?n pháp lu?t c?a Hi?p h?i.

13. H?i viên c?a VLA s? ???c s? d?ng m?u v?n ??n FBL (FIATA Bill of lading) do FIATA ?y quy?n phát hành t?i Vi?t nam v?i s? serial qu?n lý c?a VLA, r?t thông d?ng, phù h?p v?i chu?n m?c c?a ICC. (Phòng Th??ng m?i Qu?c t?) (xem thêm ph?n h??ng d?n cách in ?n và  s? d?ng FBL d??i ?ây).

Đài xổ số miền bắc14. H?i viên c?a VLA s? ???c VLA gi?i thi?u ?? gia nh?p là thành viên FIATA thông qua vi?c xác nh?n trên ??n xin gia nh?p FIATA c?a h?i viên nh? là bên gi?i thi?u (theo quy ??nh hi?n hành c?a FIATA).

 

Top