Phí c?ng bi?n ? TP.HCM s? ???c thu nh? th? nào?

Chia s? b?n bè

Trong ?? án trình H?ND TP.HCM v? ph??ng án thu phí c?ng bi?n, S? GTVT ?ã ??a ra b?ng thu phí, ??i t??ng thu và th?i gian thu phí.

Theo S? GTVT TP.HCM hi?n nay ?? án thu phí c?ng bi?n ?ang ???c s? l?y ý ki?n t? các ??n v? có liên quan.

Đài xổ số miền bắcTheo ?ó, ??i t??ng và ph?m vi áp d?ng bao g?m: T? ch?c, cá nhân kinh doanh hàng hóa nh?p kh?u, xu?t kh?u qua các c?a kh?u c?ng bi?n trên ??a bàn TP.HCM.


B?ng thu phí c?ng bi?n ? TP.HCM ???c xây d?ng trên c? s? TP H?i Phòng ?ã xây d?ng và thu tr??c ?ó. ?nh: ?T.

Đài xổ số miền bắcT? ch?c, cá nhân kinh doanh hàng hóa t?m nh?p-tái xu?t, hàng chuy?n kh?u, hàng g?i kho ngo?i quan, hàng quá c?nh s? d?ng công trình k?t c?u h? t?ng, công trình d?ch v? ti?n ích công c?ng khu v?c c?a kh?u c?ng TP.HCM.

Bên c?nh ?ó các t? ch?c, cá nhân kinh doanh hàng hóa g?i kho ngo?i quan m? t? khai t?i H?i quan ngoài c?a kh?u t?i các t?nh, TP khác nh?ng làm th? t?c chuy?n c?a kh?u và th?c hi?n niêm phong h?i quan t?i các Chi c?c H?i quan c?a kh?u thu?c C?c H?i quan TP.HCM.

Trong ?ó, các tr??ng h?p ???c mi?n thu phí g?m: Hàng hóa nh?p kh?u ph?c v? tr?c ti?p cho an ninh, qu?c phòng; hàng hóa xu?t kh?u, nh?p kh?u ?? ph?c v? ??m b?o an sinh xã h?i, kh?c ph?c h?u qu? thiên tai, th?m h?a, d?ch b?nh.

S? GTVT cho bi?t ??n v? ???c giao nhi?m v? thu phí s? giao C?ng v? ???ng th?y n?i ??a - ??n v? s? nghi?p tr?c thu?c S? GTTV t? ch?c qu?n lý và thu phí.

Mô  hình thu phí nh? sau. ?nh: ?T.

C?c H?i Quan TP, các ??n v? kinh doanh c?ng s? cùng ph?i h?p h? tr? ki?m tra, giám sát vi?c n?p phí. Các ??n v? không dùng ti?n m?t khi thanh toán mà chuy?n qua h? th?ng 24/7 c?a H?i quan TP.

??i v?i vi?c s? d?ng ngu?n thu, S? GTVT ki?n ngh? t? l? trích ?? l?i t?i ?a 5%, giao UBND TP quy?t ??nh t? l? c? th? cho t?ng ??n v? có liên quan. Vi?c qu?n lý, s? d?ng ti?n phí ???c trích ?? l?i ph?c v? công tác thu phí b?o ??m ?úng quy ??nh c?a Lu?t phí, l? phí và các v?n b?n h??ng d?n có liên quan.

S? thu n?p vào ngân sách TP: Toàn b? s? thu phí k?t c?u h? t?ng sau khi tr? chi phí ph?c v? công tác thu phí ???c n?p vào ngân sách TP ?? qu?n lý và b? trí s? d?ng có m?c tiêu cho ??u t? và b?o trì k?t c?u h? t?ng c?ng bi?n.

Các ??n v? s? th?c hi?n niêm y?t công khai t?i ??a ?i?m thu và công khai trên trang thông tin ?i?n t? c?a các ??n v? ???c giao nhi?m v? thu phí v? tên phí, m?c thu, ph??ng th?c thu và các v?n b?n quy ??nh thu phí.

Đài xổ số miền bắcTh?i gian thu phí nh? sau: Giai ?o?n 1 (g?m 5 tháng ??u n?m 2021) t? ch?c thu phí t?i C?ng Cát Lái. Trong th?i gian này s? ?ánh giá, rút kinh nghi?m và hoàn thi?n công tác thu phí t?i c?ng Cát Lái ?? tri?n khai cho các c?ng còn l?i trên ??a bàn TP.

Giai ?o?n 2 t? tháng 6-2021 t? ch?c thu phí cho toàn b? các c?ng trên ??a bàn TP.

Đài xổ số miền bắcLý do ?? xu?t thu phí thành hai giai ?o?n: Sau khi ???c H?ND thông qua, thì c?n thi?t có th?i gian b? trí d? toán chi ngân sách ?? th?c hi?n công tác thuê t? v?n, l?a ch?n nhà th?u cung c?p máy móc thi?t b?, ph?n m?m, nhà th?u cung c?p d?ch v? ???ng truy?n, d? li?u…Ngoài ra, vi?c tri?n khai ngoài th?c t? c?n thi?t ph?i có giai ?o?n hoàn thi?n tr??c khi m? r?ng tri?n khai cho toàn b? các b?n c?ng.

H?i Phòng ?ã áp d?ng

Đài xổ số miền bắcTheo S? GTVT TP.HCM thì TP H?i Phòng là ??n v? duy nh?t c? n??c ?ã áp d?ng m?c thu phí s? d?ng công trình k?t c?u h? t?ng, công trình d?ch v?, ti?n ích công c?ng khu v?c c?a kh?u c?ng bi?n ?? h? tr? chi phí ??u t? và b?o trì k?t c?u h? t?ng c?a ?ô th? c?ng bi?n.


 ?ang ???c TP H?i Phòng áp d?ng. ?nh: ?T.

Đài xổ số miền bắcTrong nh?ng n?m qua, v?i ngu?n thu phí này và ngu?n ngân sách TP, H?i Phòng ?ã ??u t? hàng lo?t công trình ???ng b? ph?c v? h? t?ng c?ng bi?n, ??n c? m?t vài công trình l?n nh?: C?u v??t nút giao Lê H?ng phong-Nguy?n B?nh Khiêm (300 t? ??ng), c?u v??t nút giao ???ng 356 - Nguy?n B?nh Khiêm (1.310 t? ??ng), nút giao Nam C?u Bính (1.482 t? ??ng)… và chi phí duy tu b?o trì hàng n?m lên ??n 1.500 t? ??ng.

Nh?ng công trình này ?ã góp ph?n cho vi?c l?u thông hàng hóa xu?t nh?p kh?u ngày càng t?t h?n, gi?m các chi phí và th?i gian v?n chuy?n do không còn tình tr?ng ùn t?c giao thông, giúp H?i Phòng v??n lên v? trí s? 2 v? l??ng hàng hóa xu?t nh?p kh?u qua C?ng (ch? sau TP.HCM) v?i t?c ?? t?ng tr??ng là 15%/n?m. 

Theo: Báo ?i?n t? Pháp lu?t TP HCM

Top