Ngan hàng chia s? l?i nhu?n v?i doanh nghi?p khó kh?n vì d?ch

Chia s? b?n bè

H? th?ng ngân hàng ch? c?n l? là, ch?m tr? có th? s? khi?n hàng tr?m nghìn doanh nghi?p ?ang h?ng ch?u ??i d?ch ph?i ?óng c?a.

V?i h?n 8 tri?u t? ??ng ?ã “b?m” ra (chi?m kho?ng 70% d? n? toàn n?n kinh t?), ch? c?n h? th?ng ngân hàng l? là, ch?m tr? có th? s? khi?n hàng tr?m nghìn doanh nghi?p ?ang h?ng ch?u “c?n bão” ??i d?ch Covid-19 ph?i ?óng c?a, r?i b? th? tr??ng.
 

?i tr??c 1 b??c...

M?t trong nh?ng khó kh?n l?n nh?t ??i v?i doanh nghi?p (DN) k? t? khi bùng phát là hàng hóa ách t?c, s?n xu?t ?ình tr?, hàng xu?t ?i không bán ???c ho?c có ??u ra thì l?i thi?u ngu?n nguyên li?u ??u vào... Dòng ti?n thi?u h?t, không thu h?i ???c ?? thanh toán (NH).
N? không tr? ???c s? thành n? x?u, không ti?p t?c ???c vay v?n, không duy trì ???c s?n xu?t, lao ??ng m?t vi?c, DN ?óng c?a... “Chúng tôi th?ng kê, t? khi b?t ??u có d?ch Covid-19, TienPhongBank có kho?ng 1.000 khách hàng v?i d? n? kho?ng 10.000 t? ??ng có kh? n?ng ??n h?n không tr? ???c. Tôi ngh? ?ây là s? thách th?c r?t l?n b?i các DN v?a và nh? là l?c l??ng ?ang gi?i quy?t vi?c làm cho ph?n l?n lao ??ng”, ông ?? Minh Phú, Ch? t?ch H?QT NH TMCP Tiên Phong (TienPhongBank), chia s?.
Trong khó kh?n, nguy c?p c?n ph?i có nh?ng hành ??ng k?p th?i. S? nh?p cu?c nhanh c?a NH ?ã giúp các DN d? th? h?n. Nhìn l?i quá trình Covid-19 hoành hành, ngay khi Vi?t Nam xác nh?n nh?ng ca ??u tiên, c?a kh?u v?i phía t?m ?óng c?a... h? th?ng NH vào cu?c khá s?m.
 
C? th?, ngày 4.2, trong khi ch? thông t? h??ng d?n (theo quy trình c?a lu?t), Th?ng ??c Ngân hàng Nhà n??c (NHNN) ?ã ch? ??o toàn h? th?ng ph?i ch? ??ng n?m b?t, rà soát tình hình ?? c? c?u l?i ngay n?, gi?m lãi vay, mi?n lãi cho DN.
Dù khi ?ó không ít ông ch? NH v?n còn b?n kho?n v? vi?c giãn cho ai, giãn trong th?i gian nào, song t?t c? ??u ph?i “x?n tay áo” ch?y h?t t?c ??.
Ông Lê ??c Th?, Ch? t?ch VietinBank, cho bi?t n?u mang tâm lý ch? ??i h??ng d?n thì các DN s? ph?i ?óng c?a, phá s?n, NH c?ng khó mà s?ng ???c. Do ?ó, VietinBank gi?m lãi su?t tr??c, h? tr? thanh kho?n, t?p trung vào các DN ch?u tác ??ng tr?c ti?p c?a Covid-19 trong l?nh v?c hàng không, , xu?t nh?p kh?u. “Nói h? tr? thì d? b? hi?u l?m là cho ?i. B?n ch?t ? ?ây là chia s?, khách hàng là b?n, ??i tác c?a NH. Hai bên cùng n??ng t?a vào nhau v??t qua khó kh?n trong ??i d?ch”, ông Th? nói.
Bên c?nh VietinBank, các NH khác c?ng liên ti?p ??a ra nhi?u gi?i pháp h? tr? DN, cam k?t cho vay v?i lãi su?t gi?m t? 0,5 - 1%/n?m so v?i m?t b?ng lãi su?t chung nh?: Techcombank, VPBank, Vietcombank... ??ng th?i, xem xét gi?m lãi su?t ??i v?i d? n? hi?n h?u, v?i m?c lãi su?t gi?m t? 1 - 3%/n?m; không tính lãi ph?t, gi?m phí d?ch v? NH.
 

Doanh nghi?p nào ???c h??ng?

Sau khi ch? ??ng ?i tr??c h? tr? DN, ngày 13.3, NHNN ?ã chính th?c ban hành Thông t? 01/2020 ?? x? lý các b??c ti?p theo v? m?t quy trình. Theo Phó th?ng ??c NHNN ?ào Minh Tú, thông t? ??m b?o c? s? pháp lý h??ng d?n các NH th?c hi?n c? c?u l?i th?i h?n tr? n?, mi?n, gi?m lãi, phí; gi? nguyên nhóm n? cho DN, ng??i dân vay v?n b? thi?t h?i do ?nh h??ng c?a d?ch Covid-19.
Tinh th?n chung là t?o ?i?u ki?n thu?n l?i nh?t ?? các NH ???c ch? ??ng tái c? c?u nh?ng kho?n n? ??n h?n ??i v?i DN, nh?ng v?n b?o ??m s? h? tr? ??n ?úng ??a ch? các ??i t??ng b? thi?t h?i do Covid-19.
M?t ?i?m khác bi?t r?t ?áng chú ý, theo Phó th?ng ??c ?ào Minh Tú, khác v?i th?i k? kh?ng ho?ng n?m 2009 khi vi?c h? tr? cho DN ???c th?c hi?n b?ng ngu?n ngân sách (c?p bù lãi su?t), thì l?n này ngu?n chính t? l?i nhu?n c?a các NH. “Các NH s?n sàng, ch? ??ng chia s? l?i nhu?n c?a mình v?i khó kh?n c?a DN do Covid-19”, ông Tú kh?ng ??nh.
V?y nh?ng DN nào s? ???c gi?m lãi, giãn n? và trong th?i gian bao lâu? Ông Nguy?n Tr?ng Du, Phó chánh thanh tra C? quan Thanh tra giám sát thu?c NHNN, cho bi?t thêm: Thông t? quy ??nh n? ???c c? c?u l?i th?i h?n tr? n? là s? d? n? g?c và/ho?c lãi ?áp ?ng ??y ?? các ?i?u ki?n: th? nh?t phát sinh t? ho?t ??ng cho vay, cho thuê tài chính.
Th? hai, phát sinh ngh?a v? tr? n? g?c và/ho?c lãi trong kho?ng th?i gian t? ngày 23.1.2020 ??n ngày li?n sau 3 tháng k? t? ngày Th? t??ng công b? h?t d?ch Covid-19. Th? ba, khách hàng không có kh? n?ng tr? n? ?úng h?n n? g?c và/ho?c lãi do doanh thu, thu nh?p s?t gi?m b?i ?nh h??ng c?a d?ch Covid-19.
?ánh giá thêm tác ??ng c?a thông t?, ông Nghiêm Xuân Thành, Ch? t?ch H?QT NH Vietcombank, nói: “Các DN ???c gi?m, mi?n lãi tùy theo n?ng l?c tài chính c?a các NH. T?i Vietcombank thì m?c gi?m mi?n lãi là 1 - 1,5% ??i v?i kho?n vay b?ng VND và 0,5% v?i d? n? ngo?i t?. ?ây là hành lang pháp lý quan tr?ng ?? NH c? c?u l?i th?i gian tr? n? mà không b? chuy?n nhóm n?. Các NH có th? ti?p t?c cho vay m?i v?i DN b? ?nh h??ng b?i d?ch”.
TS Nguy?n Trí Hi?u, chuyên gia tài chính, cho r?ng ch? c?n ch?m tr? ban hành thông t? s? có th? gây ra h?u qu? r?t l?n, vì hi?n nay 70% v?n trong n?n kinh t? là t? tín d?ng c?a h? th?ng NH. Không c? c?u l?i nhanh, không kh?i thông v?n ???c..., nhi?u DN s? b? khai t? sau ??i d?ch. “Thông t? ?ã t?o hành lang pháp lý cho các NH tri?n khai c? c?u n?, mi?n, , gi? nguyên nhóm n?. N?u không NH s? r?t s? n? x?u mà không dám hành ??ng quy?t li?t”, ông Hi?u nói.
H??ng ?ng l?i kêu g?i c?a Th? t??ng Chính ph?, M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam, NHNN, v?i tinh th?n trách nhi?m cao vì c?ng ??ng xã h?i, ngành NH h? tr? ?ng h? Qu? phòng, ch?ng d?ch Covid-19 v?i s? ti?n kho?ng 110 t? ??ng.

Ti?p t?c xem xét gi?m lãi cho 34.350 khách hàng

Báo cáo b??c ??u c?a NHNN cho th?y, ??n nay toàn h? th?ng ?ã c? c?u l?i th?i h?n tr? n? cho khách hàng v?i t?ng d? n? 21.753 t? ??ng; mi?n gi?m lãi cho kho?ng 8.000 khách hàng v?i s? ti?n trên 350 t? ??ng. Các NH c?ng ?ang xem xét mi?n gi?m lãi cho vay cho 34.350 khách hàng v?i d? n? 185.000 t? ??ng; ti?p t?c hoàn thi?n h? s? m?i, cho vay m?i cho kho?ng 5.493 khách hàng v?i doanh s? cho vay d? ki?n kho?ng 24.000 t? ??ng. Ngoài ra, t?m th?i ch?a chuy?n nhóm n?, xem xét gi?m lãi su?t, cho vay m?i.
 
Link g?c bài vi?t: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ngan-hang-chia-se-loi-nhuan-voi-doanh-nghiep-kho-khan-vi-dich-1196426.html
Top