Khóa ?ào t?o Quy ??nh V?n Chuy?n Hàng T??i S?ng (IATA/FIATA Perishable Cargo Regulation)

Chia s? b?n bè

Trong tháng 5/2018, VLA/VLI s? t? ch?c khóa h?c “Quy ??nh v?n chuy?n hàng t??i s?ng”, trân tr?ng kính m?i ??i di?n Doanh nghi?p là nh?ng h?i viên Hi?p h?i doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) ??n tham d? khóa h?c.

Th?i gian: 8h-16h ngày 19/20-05-2018 (th? 7 và ch? nh?t)

??a ?i?m: 79 Nguy?n ?ình Chi?u, Qu?n 3, TPHCM


M?c tiêu khóa h?c: hi?u ???c s? khác bi?t các lo?i hàng hóa và các nguy c? ti?m ?n x?y ra khi v?n chuy?n, phân lo?i hàng t??i s?ng, n?m v?ng các yêu c?u pháp lý qu?c t?, hi?u bi?t v? các lo?i bao bì v.v

Thông tin chi ti?t cho khóa h?c vui lòng xem t?i ?ây: 

Top