Khóa ?ào t?o lái xe sinh thái cho doanh nghi?p trong ngành d?ch v? logistics

Chia s? b?n bè

 

Kính g?i : Quý Doanh nghi?p h?i viên VLA

Đài xổ số miền bắcTi?p n?i  thành công t? ch?c khóa ?ào t?o lái xe an toàn , lái xe phòng v? dành cho xe t?i h?ng n?ng cho các doanh nghi?p kinh doanh v?n t?i và logistics  t?i TP. H? Chí Minh  (Khóa 4 tháng 4/2018)  v?i 29 lái xe ??n t? h?n 20 doanh nghi?p , Hi?p h?i Doanh nghi?p Logistics Vi?t Nam ( VLA ) s? ti?p t?c cùng  C? quan h?p tác phát tri?n ??c - GIZ  t? ch?c khóa 5 v? ?ào t?o lái xe an toàn, lái xe phòng v?  dành cho các doanh nghi?p  t?i khu v?c Thành ph? H? Chí Minh và các t?nh lân c?n nh? sau :

-          Th?i gian d? ki?n :  3 ngày (8-10/06/2018)

-          Thành ph?n khóa h?c: Lái xe t?i ( yêu c?u lái xe có gi?y phép lái xe h?ng C là th?p nh?t)

-          S? Doanh nghi?p tham gia: 20 (m?i doanh nghi?p c? 1 lái xe) nh?n theo th? t? ??ng kí.

-          ??a ?i?m: t?i Bình D??ng, ??a ?i?m c? th? s? thông báo sau

Quý h?i viên mu?n tham gia ??ng kí khóa h?c, vui lòng ?i?n thông tin vào các form m?u g?i v? v?n phòng VLA cho thobui@vla.com.vn ; vla-hmc1@vla.com.vn tr??c ngày 02/06/2018. Chúng tôi s? nh?n theo th? t? ??ng kí cho ??n ?? s? l??ng d? ki?n.

 

 

Top