Gi?i thi?u H?i ngh? tr?c tuy?n v? Logistics, Hàng H?i và Hàng Kh?ng khu v?c Chau á l?n th? 10

17/11/2020

V?n phòng Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) ph?i h?p cùng H?i ??ng phát tri?n th??ng m?i Hongkong (HKTDC) trân tr?ng gi?i thi?u ??n Quý h?i…

Chi ti?t ch??ng trình “??i bàn tay th?p l?a – Vì mi?n Trung than yêu”

05/11/2020

Đài xổ số miền bắc Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? logistics Vi?t Nam (VLA) xin thông báo chi ti?t ho?t ??ng trao g?i t?m lòng c?a các cá nhân, doanh nghi?p trong Ch??ng tình “?ôi…

H?I TH?O TR?C TUY?N: TH?C TR?NG THI?U H?T CONTAINER R?NG Và CáC GI?I PHáP KH?C PH?C CHO DOANH NGHI?P

02/11/2020

Ngày 03/11/2020, Hi?p h?i doanh nghi?p d?ch v? logistics Vi?t Nam (VLA) t? ch?c H?i th?o tr?c tuy?n: Th?c tr?ng thi?u h?t container r?ng và các gi?i pháp kh?c ph?c…

H?i th?o Webinar: South Korea & Vietnam Trade and Port Logistics 2020.

28/10/2020

V?n phòng Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) trân tr?ng gi?i thi?u ch??ng trình h?i th?o Webinar v?i n?i dung: South Korea & Vietnam Trade and…

H?I TH?O TR?C TUY?N: NGH? GIAO NH?N HàNG HóA Và KHAI BáO H?I QUAN

22/10/2020

Đài xổ số miền bắc H?i th?o tr?c tuy?n h?p tác k? n?ng gi?a Australia - Vi?t Nam: Ngh? giao nh?n hàng hóa và khai báo h?i quan ???c t? ch?c b?i Aus4Skills, Hi?p h?i h?i…

“??i bàn tay th?p l?a” – Vì mi?n Trung than yêu

21/10/2020 Đài xổ số miền bắc

Tr??c nh?ng khó kh?n, thi?t h?i vì m?a l? ? mi?n Trung, Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) kêu g?i toàn th? c?ng ??ng doanh nghi?p…

H?i ngh? tr?c tuy?n gi?i thi?u n?n t?ng k? thu?t s? c?i thi?n và nang cao vi?c giao nh?n hàng hóa b?ng container

15/10/2020

V?n phòng Hi?p h?i VLA trân tr?ng g?i ??n Quý h?i viên thông tin ?? tham gia h?i th?o tr?c tuy?n gi?i thi?u n?n t?ng k? thu?t s? thúc ??y…

VLA ??ng hành cùng s? ki?n “Di?n ?àn doanh nhan 2020 - T? qu?c g?i tên mình”

12/10/2020

Ngày 9/10, ?oàn doanh nghi?p h?i viên VLA ?ã tham gia nhi?u ho?t ??ng ý ngh?a trong ch??ng trình K? ni?m 75 n?m ngày Bác H? g?i th? cho gi?i…

H?i ngh? tr?c tuy?n “Chu?i Cung ?ng L?nh C?ng Ngh? M?i ?ài Loan”

07/10/2020 Đài xổ số miền bắc

H?i ngh? tr?c tuy?n “Chu?i Cung ?ng L?nh Công Ngh? M?i ?ài Loan” do T? ch?c ti?n th??ng m?i ?ài Loan (TAITRA) ph?i h?p cùng VLA s? ???c di?n ra…

H?i th?o chuyên ?? “Ngành Logistics tr??c b??c ngo?t chuy?n ??i s?, Qu?n tr? r?i ro nh?m chuy?n ??i ?úng và hi?u qu?”.

30/09/2020 Đài xổ số miền bắc

Đài xổ số miền bắc Trung tâm Tr?ng tài Qu?c t? Vi?t Nam (VIAC) ph?i h?p cùng Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) và Trung tâm H? tr? H?i nh?p Qu?c…

TIN CHUYêN NGàNH - S? KI?N

Di?n ?àn Logistics Vi?t Nam 2020: C?t gi?m chi phí logistics nang cao n?ng l?c c?nh tranh

27/11/2020

Đài xổ số miền bắc Ngày 26/11/2020, Di?n ?àn Logistics Vi?t Nam 2020 ?ã di?n ra t?i Hà N?i. Tham d? Di?n ?àn có ?y viên B? Chính tr?, Bí th? Thành ?y Hà N?i V??ng ?ình Hu?; ?y viên Trung ??ng ??ng, Phó Th? t??ng Chính ph? Tr?nh ?ình D?ng; B? tr??ng B? Công Th??ng Tr?n Tu?n Anh; Giám ??c ph? trách ho?t ??ng…

Vinh danh 124 doanh nghi?p có s?n ph?m ??t th??ng hi?u qu?c gia n?m 2020Đài xổ số miền bắc

Đài xổ số miền bắc 26/11/2020

Đài xổ số miền bắc Ngày 25/11, L? công b? S?n ph?m ??t th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam n?m 2020 ?ã ???c B? Công th??ng t? ch?c t?i Hà N?i. VLA có 02 doanh nghi?p h?i viên có s?n ph?m ??t th??ng hi?u qu?c gia n?m nay.

VLA th?m và chúc m?ng các nhà tr??ng, h?c vi?n nhan ngày Nhà giáo Vi?t Nam (20-11)Đài xổ số miền bắc

23/11/2020

Ngày 19 và 20/11 v?a qua, Hi?p h?i doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) t? ch?c các ?oàn ??n th?m, chúc m?ng các ??n v?, h?c vi?n, nhà tr??ng nhân k? ni?m 38 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam (20/11/1982 – 20/11/2020).

Hình ?nh

video

Top