H?i th?o Webinar: South Korea & Vietnam Trade and Port Logistics 2020.

Chia s? b?n bè

V?n phòng Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) trân tr?ng gi?i thi?u ch??ng trình h?i th?o Webinar v?i n?i dung: South Korea & Vietnam Trade and Port Logistics 2020.

N?i dung chính c?a ch??ng trình nh?m t?ng c??ng thúc ??y th??ng m?i xu?t nh?p kh?u hàng hóa gi?a hai qu?c gia sau ??i d?ch Covid 19 Đài xổ số miền bắcv?i s? tham gia c?a các ??i di?n B? Công Th??ng Vi?t Nam, Ch? t?ch Hi?p h?i VLA, Ch? t?ch c?ng Pyeongtaek (Hàn Qu?c), ??i di?n t?nh Gyeonggi và m?t s? doanh nghi?p khác t? phía Hàn Qu?c. 

Th?i gian:    13h tr?a th? 4 ngày 28/10/2020

Hình th?c:    tr?c tuy?n thông qua Zoom App

Link ??ng ký tham d? ch??ng trình:  

Ch??ng trình d? ki?n nh? sau:

Top