H?I TH?O TR?C TUY?N: TH?C TR?NG THI?U H?T CONTAINER R?NG Và CáC GI?I PHáP KH?C PH?C CHO DOANH NGHI?P

Chia s? b?n bè
Ngày 03/11/2020, Hi?p h?i doanh nghi?p d?ch v? logistics Vi?t Nam (VLA) t? ch?c H?i th?o tr?c tuy?n: Th?c tr?ng thi?u h?t container r?ng và các gi?i pháp kh?c ph?c cho doanh nghi?p.
 
 
Cu?i n?m th??ng là cao ?i?m c?a tình tr?ng khan hi?m container r?ng, ??c bi?t n?m 2020 do ?nh h??ng c?a d?ch COVID -19 làm thay ??i cán cân xu?t nh?p kh?u càng khi?n cho tình tr?ng này tr? nên ph?c t?p h?n.
 
?? tìm hi?u v?n ?? này, t? 29/10, VLA ?ã ti?n hành kh?o sát ??i v?i các doanh nghi?p kinh doanh d?ch v? logistics v? th?c tr?ng trên qua link: .
 
C?n c? trên k?t qu? kh?o sát, ??ng th?i nh?m k?p th?i thông tin ??n doanh nghi?p v? v?n ?? này, qua ?ó ??a ra nh?ng gi?i pháp t?i ?u nh?t ?? g? khó cho doanh nghi?p, VLA t? ch?c H?i th?o tr?c tuy?n "Th?c tr?ng thi?u h?t container r?ng và các gi?i pháp kh?c ph?c cho doanh nghi?p". 
 
H?i th?o có s? tham gia c?a Ban Ch?p hành VLA, ??i di?n c? quan qu?n lý nhà n??c, các doanh nghi?p kinh doanh d?ch v? logistics.

Th?i gian:             14h th? 3 tu?n sau ngày 3/11/2020

Hình th?c:           tr?c tuy?n trên n?n t?ng ZOOM

Các doanh nghi?p quan tâm ??ng nh?p ?? tham d? mi?n phí:

Link tham d?:  

Meeting ID:           820 2287 0569

Passcode:              2699064

 Theo: VLA
Top