H?I TH?O TR?C TUY?N: NGH? GIAO NH?N HàNG HóA Và KHAI BáO H?I QUAN

Chia s? b?n bè

H?i th?o tr?c tuy?n h?p tác k? n?ng gi?a Australia - Vi?t Nam: Ngh? giao nh?n hàng hóa và khai báo h?i quan ???c t? ch?c b?i Aus4Skills, Hi?p h?i h?i doanh nghi?p d?ch v? logistics Vi?t Nam (VLA) cùng v?i các doanh nghi?p và t? ch?c Giáo d?c ngh? nghi?p ? Australia và Vi?t Nam giúp doanh nghi?p và các cá nhân xác ??nh xu h??ng, thách th?c trong l?nh v?c giao nh?n khai báo h?i quan, nh?m phát tri?n kinh doanh.

H?i th?o quy t? nhi?u t? ch?c hàng ??u và các bên liên quan chính trong l?nh v?c giao nh?n, khai báo h?i quan và phát tri?n ngu?n nhân l?c v?i m?c ?ích:

1. Xác ??nh xu h??ng, v?n ?? và thách th?c trong l?nh v?c giao nh?n, khai báo h?i quan và t?o thu?n l?i th??ng m?i.

2. Ph? bi?n các thông l? t?t nh?t.

Đài xổ số miền bắc3. Gi?i thi?u và nh?n m?nh ích l?i c?a mô hình doanh nghi?p d?n d?t trong ?ào t?o k? n?ng cho ng??i lao ??ng.

4. C?ng c? s? g?n k?t gi?a k? n?ng ng??i lao ??ng và doanh nghi?p

??I BI?U THAM D?

- H?c viên ch??ng trình Nh?p môn Logistics trong ch??ng trình T?p hu?n ng?n h?n c?a Australia Awards (phía Vi?t Nam)

Đài xổ số miền bắc- Các ??n v? GDNN và t? ch?c phát tri?n ngu?n nhân l?c trong l?nh v?c giao nh?n và khai báo h?i quan

- Thành viên và Ban k? thu?t c?a H?i ??ng t? v?n k? n?ng ngh? ngành Logistics (LIRC)

Đài xổ số miền bắc- Các doanh nghi?p ??i lý h?i quan, xúc ti?n th??ng m?i, ??i lý giao nh?n là h?i viên c?a Hi?p h?i Doanh nghi?p D?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA)

Đài xổ số miền bắc- C? quan qu?n lý xúc ti?n th??ng m?i nhà n??c

??NG KÝ THAM D? MI?N PHÍ:

- Vui lòng ??ng ký tr??c ?? ???c ph?c v? chu ?áo T?I LINK: .Đài xổ số miền bắc H?n cu?i ngày 26/10/2020.

- ??i bi?u tham d? có th? g?i câu h?i tr??c ??n di?n gi? khách m?i tham d? h?i th?o.

Đài xổ số miền bắc- H?i th?o tr?c tuy?n có ch?c n?ng nghe phiên d?ch song song (Anh - Vi?t).

?? bi?t thêm thông tin chi ti?t, vui lòng liên h? cô ?? Th? Kim Thanh (Ban t? ch?c s? ki?n) theo s? ?i?n tho?i 0913.75.80.35

 

 

Theo: VLA

Top