H?i th?o tr?c tuy?n h?p tác k? n?ng gi?a Australia - Vi?t Nam: Ngh? giao nh?n hàng hóa và khai báo h?i quan

Chia s? b?n bè

(VLR) Ngày 29/10, Ch??ng trình Úc cùng Vi?t Nam phát tri?n ngu?n nhân l?c (AusSkills), Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) cùng v?i các doanh nghi?p và t? ch?c Giáo d?c ngh? nghi?p ? Australia và Vi?t Nam ?ã ??ng t? ch?c H?i th?o tr?c tuy?n h?p tác k? n?ng gi?a Australia - Vi?t Nam: Ngh? giao nh?n hàng hóa và khai báo h?i quan.

Đài xổ số miền bắcCh??ng trình di?n ra theo hình th?c tr?c tuy?n trong 2 ngày t? ngày 29 - 30/10 và di?n ra trong 2 phiên. Ch??ng trình s? giúp doanh nghi?p và các cá nhân xác ??nh xu h??ng, thách th?c trong l?nh v?c giao nh?n khai báo h?i quan góp ph?n phát tri?n kinh doanh.

Đài xổ số miền bắcH?i th?o quy t? nhi?u t? ch?c hàng ??u và các bên liên quan chính trong l?nh v?c giao nh?n, khai báo h?i quan và phát tri?n ngu?n nhân l?c v?i m?c ?ích: Xác ??nh xu h??ng, v?n ?? và thách th?c trong l?nh v?c giao nh?n, khai báo h?i quan và t?o thu?n l?i th??ng m?i; Ph? bi?n các thông l? t?t nh?t; Gi?i thi?u và nh?n m?nh ích l?i c?a mô hình doanh nghi?p d?n d?t trong ?ào t?o k? n?ng cho ng??i lao ??ng; C?ng c? s? g?n k?t gi?a k? n?ng ng??i lao ??ng và doanh nghi?p.

 

Đài xổ số miền bắcCh??ng trình có s? tham gia c?a ông ??ng V? Thành, Tr??ng Ban H?i quan - Thu?n l?i hóa Th??ng m?i - VLA; ông V? Ninh, Tr??ng Ban T? v?n ?ào t?o ngành Logistics; PGS.TS. H? Th? Thu Hòa, Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u và Phát tri?n Logistics Vi?t Nam (VLI); ông Paul Damkjaer, CEO - IFCBAA,… Ngoài ra h?i th?o còn có s? tham gia tr?c tuy?n c?a các doanh nghi?p ??i lý h?i quan, xúc ti?n th??ng m?i, ??i lý giao nh?n hàng hóa ? Australia và Vi?t Nam.

??i di?n phía Australia ông Paul Damkjaer, CEO - IFCBAA cho bi?t, tình hình giao nh?n hàng hóa và khai báo h?i quan ? Australia: “Khi tình hình d?ch COVID-19 di?n bi?n ph?c t?p thì vai trò c?a h? th?ng s? ???c nâng cao. Tuy nhiên, v?n ch?a ???c x? ??ng b? nên ?ã làm cho tình tr?ng xu?t nh?p kh?u trong n??c b? ?nh h??ng nghiêm tr?ng. Ông Paul nh?n m?nh, Australia ch?a t?ng có tình tr?ng này ngay c? trong trong cu?c kh?ng ho?ng kinh t?”.

V? ngu?n nhân l?c trong ngh? giao nh?n hàng hóa và khai báo h?i quan, ông V? Ninh, Tr??ng Ban T? v?n ?ào t?o ngành LogisticsĐài xổ số miền bắc chia s?: “??i v?i ngh? ??i lý h?i quan, m?t cán b?, nhân viên tr? không có kinh nghi?m không th? làm ???c. Vì ?ây là m?t ngành có tính tuân th? cao, ?òi h?i nh?ng kinh nghi?m liên quan ??n pháp lu?t, liên quan ??n hàng hóa, t?p quán qu?c t?”.

D? báo ngành giao nh?n hàng hóa và khai báo h?i quan là m?t ngành “hot” trong 10 n?m t?i. Tuy nhiên, ?? h?c và theo ?u?i ngành này thì ?òi h?i nh?ng ng??i s?, ?ang và ?ã b??c vào ngh? ph?i ??i di?n v?i nhi?u thách th?c. Mu?n theo ?u?i ngành này ph?i có ?am mê, ch?u ???c áp l?c, có kh? n?ng gi?i quy?t r?i ro, khó kh?n, ph?i luôn t? h?c và hoàn thi?n b?n thân trong ngh? nghi?p.

Link g?c bài vi?t: http://vlr.vn/dao-tao/hoi-thao-truc-tuyen-hop-tac-ky-nang-giua-australia-viet-nam-nghe-giao-nhan-hang-hoa-va-khai-bao-hai-quan-6719.vlr

Top