H?i th?o tr?c tuy?n gi?i thi?u c?ng Seattle & Tacoma t?i bang Washington (B? tay Hoa K?)

Chia s? b?n bè

Nhân k? ni?m 25 n?m bình th??ng hóa quan h? gi?a Vi?t Nam và Hoa K? (1995-2020), Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) ph?i h?p cùng Liên minh c?ng bi?n khu v?c Tây B?c (The Northwest Seaport Alliance), t? ch?c Wold Trade Center Tacoma và World Trade Center Binh Duong New City trân tr?ng gi?i thi?u bu?i H?i th?o tr?c tuy?n gi?i thi?u c?ng Seattle & Tacoma t?i bang Washington (b? Tây Hoa K?), con ???ng giao th??ng quan tr?ng k?t n?i hàng hóa vào Hoa K?.

The Northwest Seaport Alliance ?ã hình thành m?t trong nh?ng c?ng bi?n l?n nh?t t?i khu v?c B?c M? v?i nhi?u ?i?n ki?n thu?n l?i ?? hàng hóa ?i t? Vi?t Nam ??n các n?i khác trên th? gi?i thông qua Hoa K?. Thông qua ch??ng trình h?i th?o l?n này, lãnh ??o Liên minh c?ng bi?n khu v?c Tây B?c s? gi?i thi?u và trình bày nh?ng l?i th? cho các nhà v?n chuy?n khi s? d?ng con ???ng thông qua c?ng Seattle & Tacoma t?i bang Washington ??ng th?i m? r?ng các c? h?i h?p tác kinh doanh gi?a Vi?t Nam và Hoa K?.

 

Th?i gian ch??ng trình:   9h sáng th? 5 ngày 24/9/2020 (gi? Vi?t Nam)

Link ??ng ký tham gia: 

Hình th?c online:             ZOOM App

Ngôn ng?:                      100% English (không có phiên d?ch ti?ng Vi?t)

Short Clips gi?i thi?u v? c?ng Seattle & Tacoma:

Trân tr?ng c?m ?n,

Top