H?i th?o chuyên ?? “Ngành Logistics tr??c b??c ngo?t chuy?n ??i s?, Qu?n tr? r?i ro nh?m chuy?n ??i ?úng và hi?u qu?”.

Chia s? b?n bè

V?i m?c tiêu mang ??n cho Doanh nghi?p b?c tranh t?ng quát v? ho?t ??ng chuy?n ??i s? trong ngành d?ch v? Logistics c?ng nh? các l?u ý quan tr?ng v? v?n ?? pháp lý khi ký k?t và th?c hi?n các h?p ??ng d?ch v? qua ph??ng ti?n ?i?n t?.

Trung tâm Tr?ng tài Qu?c t? Vi?t Nam (VIAC) ph?i h?p cùng Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) và Trung tâm H? tr? H?i nh?p Qu?c t? TPHCM (CIIS) ??ng ph?i h?p t? ch?c H?i th?o chuyên ?? “Ngành Logistics tr??c b??c ngo?t chuy?n ??i s?, Qu?n tr? r?i ro nh?m chuy?n ??i ?úng và hi?u qu?”. 

- Th?i gian:                    8h30-11h30 sáng 30 tháng 9 n?m 2020 (Th? T?)
- ??a ?iê?m:                     Khách s?n Viê?n ?ông, 275A Ph?m Ng? Lão, Qu?n 1, TP. Hô? Chí Minh;

- Hình th?c:                   Tr?c tiê?p (offline) kê?t h?p tr?c tuyê?n (online)

Doanh nghi?p H?i viên quan tâm tham d? vui lòng ??ng ký tr?c ti?p t?i ???ng link sau:

C?n thêm thông tin h? tr? vui lòng Email: thobui@vla.com.vn ho?c ?i?n tho?i liên h?: 093-269 9064.

Top