H?i ngh? tr?c tuy?n gi?i thi?u n?n t?ng k? thu?t s? c?i thi?n và nang cao vi?c giao nh?n hàng hóa b?ng container

Chia s? b?n bè

V?n phòng Hi?p h?i VLA trân tr?ng g?i ??n Quý h?i viên thông tin ?? tham gia h?i th?o tr?c tuy?n gi?i thi?u n?n t?ng k? thu?t s? thúc ??y vi?c giao nh?n container t?t h?n – nhanh h?n – thông minh ?u vi?t h?n do công ty Match Box Exchange ph?i h?p cùng VLA trình bày.

Đài xổ số miền bắcVi?c ?ng d?ng n?n t?ng k? thu?t s? m?i này s? giúp c?i thi?n và nâng cao n?ng su?t cho d?ch v? h?u c?n c?a các công ty trong ngành d?ch v? Logistics t?i Vi?t Nam.

 

 

Th?i gian di?n ra ch??ng trình:       10h sáng th? 5 ngày 15/10/2020

 

Ngôn ng? trình bày:                      Ti?ng Anh

 

Đài xổ số miền bắcLink ??ng ký tham d?:                  

 

Đài xổ số miền bắcTrân tr?ng c?m ?n,

Top