H?i ngh? tr?c tuy?n “Chu?i Cung ?ng L?nh C?ng Ngh? M?i ?ài Loan”

Chia s? b?n bè

V?n phòng Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) xin trân tr?ng gi?i thi?u H?i ngh? tr?c tuy?n “Chu?i Cung ?ng L?nh Công Ngh? M?i ?ài Loando T? ch?c ti?n th??ng m?i ?ài Loan (TAITRA) ph?i h?p cùng VLA s? ???c di?n ra vào 13h30 chi?u th? 4 ngày 7 tháng 10 n?m 2020.

 

V?i s? tham gia c?a các t?p ?oàn hàng ??u ?ài Loan v? Chu?i Cung ?ng L?nh, h?i ngh? nh?m m?c ?ích gi?i thi?u qu?ng bá xúc ti?n th??ng m?i cho các doanh nghi?p Vi?t Nam và ?ài Loan trong giai ?o?n ph?c h?i kinh t? sau ??i d?ch Covid 19.

H?i viên VLA quan tâm vui lòng ??ng ký tham d? tr?c ti?p qua ???ng link sau:

M?i thông tin h? tr? v? ch??ng trình vui lòng liên h? Email: thobui@vla.com.vn. Mobile No: 093-269 9064.

Theo: VLA

Top