H?i ngh? toàn c?u v? Qu?n ly Chu?i Cung ?ng t?i Hà N?i vào ngày 11-12/10/2018

Chia s? b?n bè

Đài xổ số miền bắcKính g?i: Quý h?i viên Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? logistics Vi?t Nam

H?c vi?n qu?n lý tri th?c qu?c t? cùng khoa Thí nghi?m, Logistics và h? th?ng v?n t?i c?a tr??ng ??i Hoc Libre de Bruxelles, V??ng qu?c B? s? t? ch?c H?i ngh? toàn c?u v? Qu?n lý Chu?i Cung ?ng  t?i Hà N?i vào ngày 11-12/10/2018.

Đài xổ số miền bắcN?i dung chính c?a ch??ng trình là “??t t?i s? v??t tr?i c?a chu?i cung ?ng trong t??ng lai”.  Nh?ng chuyên gia ??u ngành, các nhà ngo?i giao và ??i di?n c?a các h?c vi?n qu?c t? s? mang t?i nh?ng ph?n trình bày v?i nhi?u n?i dung c?p nh?t, thu hút v? chi?n l??c ??y m?nh chu?i cung ?ng và qu?n lý logistics lên m?t t?m cao m?i.

Đài xổ số miền bắcNgày nay, vi?c qu?n lý logistics, h? th?ng v?n t?i và chu?i cung ?ng m?t cách hi?u qu? ???c xem nh? là y?u t? quan tr?ng nh?t trong vi?c duy trì s? phát tri?n ?n ??nh và b?n v?ng c?a m?t qu?c gia. Ngành d?ch v? logistics Vi?t Nam ?ang n? l?c trong vi?c gi?i quy?t các khó kh?n và thách th?c, b?ng ch?ng là s? ra ??i c?a  Quy?t ??nh 200/Q?-TTg c?a Th? t??ng Chính Ph? phê duy?t k? ho?ch hành ??ng nh?m nâng cao n?ng l?c c?nh tranh và phát tri?n c?a ngành d?ch v? logistics Vi?t Nam ??n n?m 2025.

Trân tr?ng kính m?i Quý H?i viên VLA và các công ty trong ngành Logistics Vi?t Nam ??ng kí tham d? H?i ngh?.

Top