H?i ngh? “Phát tri?n Logistics H?i Phòng – Nang cao n?ng l?c c?nh tranh và ??y m?nh liên k?t vùng”

Chia s? b?n bè

Kính g?i: Quý h?i viên VLA,

Hi?p h?i  VLA xin g?i t?i H?i viên th? m?i tham d? H?i ngh? “Phát tri?n Logistics H?i Phòng – Nâng cao n?ng l?c c?nh tranh và ??y m?nh liên k?t vùngĐài xổ số miền bắc” do B? Công th??ng và UBND Thành ph? H?i Phòng t? ch?c.

Th?i gian: 08h00 - 12h00 Th? Sáu, ngày 12 tháng 7 n?m 2019
??a ?i?m: Trung tâm H?i ngh? Thành ph?, 18 Hoàng Di?u, Qu?n H?ng Bàng, H?i Phòng

Ch??ng trình g?m:

- H?i ngh? toàn th? (8h - 12h ngày 12/7, t?i Trung tâm H?i ngh? Thành ph?)

Đài xổ số miền bắc- Kh?o sát th?c t? (13h30 - 17h ngày 12/7, t?i c?ng Tân V? H?i An, Trung tâm logistics Transworld, VinFast)

- ?n t?i giao l?u (19h ngày 11/7)

Đài xổ số miền bắcQuý H?i viên quan tâm vui lòng ??ng ký theo ???ng link ho?c mã QR sau ?ây ?? ??ng ký d? H?i ngh?: (có th? g?i ???ng link cho nh?ng ng??i khác có quan tâm). L?u ý, các ??a ?i?m kh?o sát chi?u 12/7 là ??a ?i?m d? ki?n, n?u có thay ??i s? thông báo sau.

Doanh nghi?p có nhu c?u ký k?t MOU, h?p ??ng t?i H?i ngh?, vui lòng v?i B? Công th??ng. Nhân d?p này, m?i H?i viên VLA  b? trí th?i gian xu?ng H?i Phòng s?m ?? d? b?a t?i giao l?u v?i các ??n v? làm logistics , chi phí do ng??i tham d? ?óng góp (nh? B? Công th??ng ?ã t? ch?c h?i 8/2017 t?i Hà N?i).

Trân tr?ng c?m ?n.

Top