V?n phòng chính t?i Thành ph? H? Chí Minh

L?u 5 Toà nhà C?ng Sài Gòn, s? 3 ???ng Nguy?n T?t Thành, Qu?n 4, TP.HCM

Đài xổ số miền bắc84-28-3 943 2658 /3 943 3045

84-28-3 943 2658

V?n phòng ??i di?n t?i Hà N?i

T?ng 1, Tòa nhà INFISCO, s? 9 Ph? Nguyên H?ng, Qu?n Ba ?ình, Hà N?i

84-4-35627709

84-4-35627709

V?n phòng ??i di?n t?i ?à N?ng

Đài xổ số miền bắcT?ng 2, S? 421 Tr?n H?ng ??o, P. An H?i Tay, Qu?n S?n Trà, TP. ?à N?ng

84-511-3888009 (102)

84-511-3887739

Top