K?T N?I CHUYÊN NGHI?P LOGISTICS

T?M NHÌN

Liên k?t, h?p tác nh?ng nhà cung c?p d?ch v? giao nh?n v?n t?i, logistics trong và ngoài n??c nh?m ki?n t?o vai trò m?t ngành kinh t? m?i nh?n c?a Vi?t Nam

S? M?NH

Nâng cao tính chuyên nghi?p, phát tri?n d?ch v? logistics hi?n ??i, k?t n?i logistics khu v?c và toàn c?u, ?óng góp hi?u qu? vào vi?c phát tri?n doanh nghi?p trong ngành c?ng nh? phát tri?n kinh t? ??t n??c Vi?t Nam

Top