Gi?i thi?u H?i ngh? tr?c tuy?n v? Logistics, Hàng H?i và Hàng Kh?ng khu v?c Chau á l?n th? 10

Chia s? b?n bè

V?n phòng Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) ph?i h?p cùng H?i ??ng phát tri?n th??ng m?i Hongkong (HKTDC) trân tr?ng gi?i thi?u ??n Quý h?i viên H?i ngh? tr?c tuy?n v? Logistics, Hàng H?i và Hàng Không khu v?c Châu Á t? ngày 17-18/11/2020. ?ây là s? ki?n th??ng niên di?n ra vào tháng 11 hàng n?m, riêng n?m nay do ?nh h??ng c?a d?ch Covid 19 nên s? t? ch?c theo hình th?c tr?c tuy?n.

Đài xổ số miền bắcTham d? ch??ng trình này s? có nhi?u di?n gi? n?i ti?ng ??n t? các t?p ?oàn l?n hàng ??u nh? Maersk A/S, DHL Global Forwarding, Eurasian Rail Allicance, Proter Gamble, DB Schenker etc. Quý ??i bi?u tham d?  h?i ngh? s? c?p nh?t ???c các xu h??ng công ngh?, ??i m?i sáng t?o tân ti?n nh?t hi?n nay trên toàn c?u, có c? h?i giao l?u k?t n?i kinh doanh v?i hàng nghìn ??i tác ti?m n?ng trong l?nh v?c hàng h?i và Logistics toàn c?u c?ng nh? nhi?u n?i dung h?p d?n khác.

 

Nhân s? ki?n ??c bi?t này H?i ??ng phát tri?n th??ng m?i Hongkong (HKTDC) dành s? ?u ?ãi ??c bi?t cho H?i viên VLA khi ??ng ký tham d? v?i m?c phí tham d?: 40 USD/ ??i bi?u xuyên su?t t?t c? 2 ngày di?n ra ch??ng trình.

Link ??ng ký tham d? ch??ng trình t?i ?ây:

M?i thông tin c?n h? tr? vui lòng liên h?: Ms. Nguy?n Thi?u, Email: nguyen.thieu@hktdc.org

Top