EXGO- ??n v? cung c?p ph?n m?m giúp b?n l?p k? ho?ch, k?t n?i và kh?p các ??n hàng cùng v?i các nhà v?n t?i.

Chia s? b?n bè

Công ty b?n có ?ang g?p ph?i các v?n ?? sau:

- Cách làm vi?c giâ?y t? th? công mâ?t nhiê?u th?i gian, nguô?n nhân l?c và th??ng phát sinh lô?i?

- Các chuyê?n xe rô?ng gây nên lãng phí l?n trong ho?t ??ng v?n chuyê?n?
- S? gian l?n gây nên b?i s? thiê?u minh b?ch trong ho?t ??ng logistics?
- S? thiê?u tr?c quan trong vi?c theo dõi ??n hàng theo th?i gian th?c?

- Chuyê?n hàng trê? không ???c báo tr??c gây chi phí logistics cao?

EXGO - CHÍNH LÀ GI?I PHÁP C?A B?N 

Website: 

Email: business.development@exgo.vn

 
Top