“??i bàn tay th?p l?a” – Vì mi?n Trung than yêu

Chia s? b?n bè

Tr??c nh?ng khó kh?n, thi?t h?i vì m?a l? ? mi?n Trung, Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) kêu g?i toàn th? c?ng ??ng doanh nghi?p tham gia ?ng h? ??ng bào mi?n Trung kh?c ph?c khó kh?n, trang tr?i cu?c s?ng trong giai ?o?n này.

Nh?ng ngày v?a qua, do ?nh h??ng c?a c?n bão s? 6, các t?nh mi?n Trung, trong ?ó có 5 t?nh b? thi?t h?i n?ng n? nh?t là Th?a Thiên-Hu?, Qu?ng Tr?, Qu?ng Nam, Qu?ng Bình và Hà T?nh. ?ây là tr?n l? l?n nh?t trong vòng 50 n?m qua, gây thi?t h?i vô cùng to l?n v? ng??i và tài s?n cho ??ng bào ta.

M?a l? làm nhi?u ng??i ch?t và m?t tích; g?n 150.000 ngôi nhà b? ng?p, s?p ??, h? h?ng. G?n 4.500 ha lúa, hoa màu b? ng?p, vùi l?p; h?n 2.100 ha th?y s?n b? thi?t h?i; h?n 151.000 con gia súc, gia c?m b? ch?t, cu?n trôi; nhi?u n?i ?ang b? chia c?t, nhi?u khu v?c dân c? b? cô l?p. Hàng tri?u ??ng bào ? mi?n Trung v?n ?ang ngày ?êm ph?i ??i m?t v?i vô vàn khó kh?n, thi?u th?n, c? v? v?t ch?t và tinh th?n.

D??i s? ch? ??o c?a các c?p ?y ??ng, Chính quy?n, M?t tr?n và các ?oàn th?, nhân dân, l?c l??ng v? trang, công nhân, viên ch?c, lao ??ng ? các ??a ph??ng ?ã và ?ang d?c lòng, d?n s?c kh?c ph?c h?u qu? c?a m?a l?. H?n lúc nào h?t, ng??i dân vùng b? thiên tai, l? l?t, ?ang r?t c?n s? quan tâm, c?u tr? t? các c?p, các ngành và toàn xã h?i.

V?i truy?n th?ng "t??ng thân t??ng ái", "lá lành ?ùm lá rách" c?a dân t?c, ??ng bào c? n??c ?ang h??ng v? nhân dân các t?nh mi?n Trung, thông qua nhi?u kênh khác nhau, nh?m k?p th?i ?ng h?, ??ng viên, góp ph?n s? chia b?t nh?ng khó kh?n c?a nhân dân vùng bão l?.

Đài xổ số miền bắcHoà nh?p v?i tinh th?n cao c? ?ó, Hi?p h?i VLA kêu g?i toàn th? c?ng ??ng doanh nghi?p c? n??c nói chung, c?ng ??ng doanh nghi?p logistics nói riêng, ??c bi?t là H?i viên thu?c Hi?p h?i VLA chung tay quyên góp, ?ng h? ??ng bào mi?n Trung.

V?i thông ?i?p “?ôi bàn tay th?p l?a” – Vì mi?n Trung thân yêu, Hi?p h?i mong mu?n nh?n ???c nh?ng ?óng góp h? tr?, v?i th?t nhi?u ?ôi bàn tay cùng chung s?c. Chúng ta cùng nhau s? th?p lên ng?n l?a tình ng??i ?m áp, s? chia, giúp cho ng??i dân mi?n Trung v?ng tâm v??t qua khó kh?n này. ?ây s? là vi?c làm h?t s?c có ý ngh?a, th? hi?n s? c?m thông, chia s? và luôn h??ng v? khúc ru?t mi?n Trung thân yêu.

Sau h?n 1 tu?n kêu g?i, VLA xin trân tr?ng c?m ?n 18 Doanh nghi?p h?i viên và 05 cá nhân ?ng h? v?i s? ti?n h?n 120 tri?u ??ng.

Do tình hình m?a l? v?n ???c d? báo còn nhi?u di?n bi?n ph?c t?p và ?? có thêm nhi?u giá tr? v?t ch?t ti?p s?c cho bà con mi?n Trung, Hi?p h?i VLA ti?p t?c ti?p nh?n ?ng h?:

Thông tin ti?p nh?n s? ?óng góp, ?ng h?:

Đài xổ số miền bắcCh? tài kho?n: HI?P H?I DOANH NGHI?P D?CH V? LOGISTICS VI?T NAM

S? tài kho?n: 0071001850532

Đài xổ số miền bắcNgân hàng: Vietcombank (VCB) chi nhánh Tân ??nh, TP. HCM

N?i dung: Công ty ……….. ?ng h? ??ng bào l? l?t mi?n Trung

 

Danh sách các Công ty và cá nhân tham gia ?ng h? ??n h?t ngày 22/10/2020:

I/ T?p th?:

1. CÔNG TY TNHH D?CH V? GIAO NH?N AAAS,

2. CÔNG TY TNHH Q. T? UNIQUE LOGISTICS (VI?T NAM), 

Đài xổ số miền bắc3. CÔNG TY TNHH TM GIAO NH?N V?N T?I HNT, 

Đài xổ số miền bắc4. CÔNG TY CP TI?P V?N HÀNG HÓA VICA,

5. CÔNG TY CP GIAO NH?N TI?P V?N QU?C T?, 

Đài xổ số miền bắc6. CÔNG TY TNHH ??U T? VÀ TM MINH PH??NG NAM HÀ N?I,

7. CÔNG TY TNHH TI?P V?N LIÊN MINH VI?T NAM, 

8. CÔNG TY TNHH TM DV ??U T? H?NG ?ÔNG, 

Đài xổ số miền bắc9. CÔNG TY CP TMDV CHUY?N PHÁT NHANH LI TA, 

10. CÔNG TY TNHH VINATRAS, 

Đài xổ số miền bắc11. CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS, 

12. CÔNG TY TNHH PHAATA, 

Đài xổ số miền bắc13. CÔNG TY TNHHH D?CH V? LOGISTICS & TH??NG M?I VINAPLUS,

Đài xổ số miền bắc14. VI?N NGHIÊN C?U VÀ PHÁT TRI?N LOGISTICS VI?T NAM,

15. CÔNG TY TNHH MINH NH?T,

16. CTY TNHH T & M FORWARDING, 

17. CÔNG TY TNHH CHÂU L?C,

18. CÔNG TY TNHH TI?P V?N TH?C (chi nhánh Hà N?i).

II/ Cá nhân:

1. Ông Lê Duy Hi?p,

Đài xổ số miền bắc2. Ch? Nguy?n Thu H??ng,

3. Ch? Nguy?n Th? B?ch Y?n,

4. Ch? Tr??ng Th? H?ng Giang,

5. Ch? Ngô Thùy Linh.

Theo: VLA-VLR

 

Top