Danh b? H?i viên VLA 2019

Chia s? b?n bè

Đài xổ số miền bắcKính g?i : Quý H?i viên VLA

N?m 2019 là n?m Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam ??y m?nh các ho?t ??ng quan h? qu?c t?, k?t n?i kinh doanh nh?m qu?ng bá cho ngành d?ch v? Logistics Vi?t Nam. Nh?m ph?c v? cho các bu?i g?p g? k?t n?i kinh doanh cho H?i viên VLA v?i h?i viên các Hi?p h?i b?n, cung c?p thông tin cho các cá nhân và các t? ch?c có nhu c?u thông tin, V?n phòng Hi?p h?i ti?n hành kh?o sát l?i thông tin c? b?n c?a H?i viên. Vi?c kh?o sát này nh?m m?c ?ích phân chia H?i viên theo lo?i hình d?ch v? c?t lõi giúp cho vi?c k?t n?i kinh doanh ??t ???c hi?u qu? t?i ?a, mang l?i nhi?u quy?n l?i thi?t th?c cho H?i viên. C? th? phân lo?i theo các Category chính nh? sau:

 • Air Freight Forwarding
 • Cold Chain Logistics
 • Consolidation/ NVOCC
 • Cross Border Trucking
 • Courier
 • Customs Brokerage
 • E-Commerce
 • Exhibitions & Event Logistics
 • Hazardous Cargo & Chemical
 • Port / Terminal / ICD/ Depot Management
 • Relocation / Move Management
 • Road haulage / Heavy Lift and Projects
 • Sea Freight Forwarding
 • Supply Chain Management Service / 3PL
 • Training Services
 • Warehousing & Storage
 • Software & IT Application
 • Others

 

     

DANH B? H?I VIÊN VLA 2019   

Ngoài ra, khi V?n phòng Hi?p h?i nh?n ???c thông tin t? các t? ch?c hay cá nhân c?n tìm ??i tác, Hi?p h?i có th? k?t n?i ??n ?úng ??i t??ng H?i viên VLA. Thông tin thu th?p s? ???c biên t?p và làm thành danh b? H?i viên trên Website và b?n gi?y ?? cung c?p ??n các ??i t??ng có nhu c?u n?u nh? Hi?p h?i v?n ??ng ?? chi phí ?? xu?t b?n Danh b?. 

THÔNG TIN C? B?N ? M?T H?NG M?C NGÀNH NGH? CH? CH?T

 M?i th?c m?c v? Danh b? H?i Viên, Quý H?i viên vui lòng g?i mail ho?c liên l?c qua s? ?i?n tho?i bên d??i ?? bi?t thêm chi ti?t:

Đài xổ số miền bắcV?n phòng Hi?p h?i r?t mong Quý v? H?i viên s? nhi?t tình ?ng h? và ??ng hành cùng chúng tôi trong d? án này.

Đài xổ số miền bắcTrân tr?ng c?m ?n.

Top