C? h?i phát tri?n logistics ASEAN sau COVID-19

Chia s? b?n bè

??i d?ch COVID-19 có nhi?u nguy c? bùng phát tr? l?i trên toàn c?u, ??c bi?t là trong mùa ?ông. Nhi?u qu?c gia ? châu Âu ?ang ph?i v?t l?n v?i làn sóng ti?p theo c?a ??i d?ch này, có th? còn nghiêm tr?ng h?n nhi?u so v?i ??t ??u tiên, gây ra lo ng?i v? m?t ??t ?óng c?a l?n n?a các ho?t ??ng kinh t?. M?c dù v?i cu?c kh?ng ho?ng ? th? b?t l?i h?n v? ti?m l?c kinh t?, nh?ng COVID-19 ?ã cho th?y nh?ng l?i th? nh?t ??nh trong quá trình ph?c h?i và ??nh hình l?i các chu?i cung ?ng toàn c?u c?a khu v?c ?ông Nam Á.

B?t ??ng s?n logistics ?ông Nam Á thành ?i?m nóng

?a d?ng hóa chu?i cung ?ng qu?c t?

S? gián ?o?n ch?a t?ng có phát sinh t? ??i d?ch COVID-19, càng làm n?i b?t nguy c? ph? thu?c quá nhi?u vào vi?c qu?n lý và ?i?u hành chu?i cung ?ng c?a m?t qu?c gia duy nh?t là Trung Qu?c. M?t v?n ?? ?ang có l?i cho khu v?c ASEAN ?ó là, các t?p ?oàn ?a qu?c gia (MNCs) ?ã tìm cách ?a d?ng hóa chu?i cung ?ng c?a h? ra kh?i Trung Qu?c trong vài n?m qua do c?ng th?ng th??ng m?i ngày càng t?ng gi?a M? và Trung Qu?c c?ng nh? chi phí lao ??ng ? Trung Qu?c t?ng cao. B?ng cách ?a d?ng hóa các ph?n c?a chu?i cung ?ng sang các n??c trong khu v?c trong khi v?n duy trì ho?t ??ng s?n xu?t giá tr? cao h?n ? Trung Qu?c v?i vi?c áp d?ng k? thu?t s? chuy?n ??i và t? ??ng hóa. Các n??c ASEAN ?ang có l?i th? ?? h??ng l?i ngay l?p t?c t? vi?c thi?t k? l?i chu?i cung ?ng này.

Ngay c? tr??c khi x?y ra ??i d?ch COVID-19, l?nh v?c th??ng m?i ?i?n t? c?a khu v?c ?ông Nam Á ?ã có s? t?ng tr??ng m?nh m?, t?ng g?n 600% v? giá tr?, t? 5,5 t? USD n?m 2015 lên 38 t? USD vào n?m 2019, d? ki?n s? ??t 150 t? USD vào n?m 2025, t?o ?i?u ki?n cho s? phát tri?n m?nh c?a logistics ph?c v? th??ng m?i ?i?n t? trong 5 n?m t?i.

Đài xổ số miền bắcThêm m?t l?i th? ?ó là, khi mà các c?a hàng trên kh?p th? gi?i ?óng c?a trong b?i c?nh d?ch COVID-19 di?n bi?n ph?c t?p, ng??i tiêu dùng ?ã chuy?n sang các nhà bán l? tr?c tuy?n ?? mua s?m các m?t hàng gi?i trí và th?m chí c? hàng t?p hóa ?ã t?o ra m?t ??ng l?c l?n cho th??ng m?i ?i?n t?.

Ph?c h?i logistics t? trong ??i d?ch

Singapore là m?t trong nh?ng th? tr??ng th??ng m?i ?i?n t? phát tri?n nhanh nh?t ? ?ông Nam Á. Qu?c ??o này ???c d? ?oán s? ??t g?n 10 t? USD doanh thu bán hàng tr?c tuy?n ch? trong n?m 2020.

Ngành công nghi?p logistics ? Malaysia ?ã phát tri?n trong nh?ng n?m g?n ?ây và s? có nhi?u ??ng l?c ?? phát tri?n cùng v?i xu h??ng chuy?n d?ch c?a các chu?i cung ?ng trong khu v?c. V?i s? gia t?ng c?a th??ng m?i ?i?n t? trong n??c t? ??u n?m 2020 ??n nay, các công ty logistics c?a Malaysia ?ang t?n d?ng xu h??ng m?i n?i này ?? phát tri?n các phân khúc m?i. M?i quan tâm c?a các công ty trong các l?nh v?c m?i n?i, ch?ng h?n nh? logistics chu?i l?nh, d?ch v? giao hàng ch?ng cu?i. N?n kinh t? Malaysia d? ki?n s? t?ng tr??ng t? 5% - 6%, thúc ??y s? phát tri?n c?a ngành logistics. Chính ph? n??c này ?ã ??u t? 34,3 tri?u RM cho c?ng container v?nh Sepanggar ?? c?i thi?n c? s? h? t?ng. C?ng thêm các ?u ?ãi khác nhau ???c công b? trong K? ho?ch ph?c h?i kinh t? ng?n h?n tr? giá 35 t? RM s? giúp khuy?n khích dòng v?n ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài (FDI) nhi?u h?n. Nh?ng ?u ?ãi k?p th?i này cùng v?i giá b?t ??ng s?n và lao ??ng c?nh tranh, Malaysia s? ???c ??nh v? là m?t trong nh?ng n??c h??ng l?i chính trong s? các ??i tác ASEAN, trong vi?c n?m b?t các ho?t ??ng s?n xu?t và chu?i cung ?ng trong b?i c?nh tái c?u trúc chu?i cung ?ng toàn c?u ?ang di?n ra.

M?c dù ho?t ??ng logistics Thái Lan l?i ?ang ph?i ??i m?t v?i nh?ng tr? ng?i trong vi?c v?n chuy?n hàng hóa qua biên gi?i sang Myanmar sau khi Myanmar tuyên b? th?t ch?t ki?m soát xuyên biên gi?i nh? m?t ph?n c?a các bi?n pháp phòng ng?a và ki?m soát COVID-19, b?t ??u t? ngày 17/9/2020. Tuy nhiên, Thái Lan là m?t trung tâm s?n xu?t trong khu v?c. ??u t? c? s? h? t?ng chính c?a ??t n??c này ti?p t?c thu hút ??u t? trong khu v?c ??i v?i ngành logistics.

?i?m sáng ?ông D??ng

Campuchia ?ang tìm cách tr? thành c?a ngõ v?n chuy?n c?a khu v?c. ?ây là m?t ph?n trong tham v?ng c?a n??c này trong vi?c chuy?n ??i thành m?t trung tâm logistics khu v?c ASEAN. Theo B? tr??ng B? Giao thông Công chính Campuchia - ông Sun Chanthol, n??c này ?ang tri?n khai nhi?u ho?t ??ng ?? hi?n ??i hóa c? s? h? t?ng giao thông và d?ch v?, t?p trung vào vi?c m? các c?a qu?c t? m?i ?? gi?i t?a và cân b?ng t?c ngh?n giao thông ? biên gi?i. Chính ph? n??c này ?ang tích c?c làm vi?c ?? nâng c?p h? th?ng c? s? h? t?ng ???ng b? trên toàn qu?c và t?ng b??c m? các c?a kh?u m?i. C? s? h? t?ng ???ng b? và kh? n?ng ti?p c?n v?n t?i hàng hóa s? là công c? thúc ??y t?ng tr??ng kinh t? qu?c gia khi chúng ??t ??n m?c thu?n ti?n h?n.

S? m?nh bi?n ??i hình ?nh c?a Campuchia trên tr??ng qu?c t? và nâng cao thu nh?p qu?c dân ?ã t?o ra m?t dòng ?n ??nh các d? án c? s? h? t?ng m?i b?t ch?p s? gián ?o?n sâu r?ng c?a COVID-19 ??i v?i n?n kinh t? toàn c?u. Theo B? tr??ng B? Giao thông Công chính, m?c dù COVID-19 ti?p t?c lan r?ng, chính ph? n??c này ?ã không ?ình ch? ho?c h?y b? b?t k? d? án c? s? h? t?ng m?i nào. B? này c?ng cho bi?t ?ã ký m?t th?a thu?n h?p tác k? thu?t v?i C? quan H?p tác Qu?c t? Nh?t B?n (JICA) cho giai ?o?n II c?a “D? án C?i thi?n h? th?ng logistics c?a Campuchia”.

Đài xổ số miền bắcNh?ng n? l?c thúc ??y ngành logistics c?a Chính ph? Campuchia v?n ?ang ? giai ?o?n ??u. K? ho?ch dài h?n là bi?n Campuchia tr? thành m?t trong nh?ng trung tâm logistics h?p d?n c?a khu v?c ASEAN và thu hút nhi?u nhà ??u t? ??n thi?t l?p các nhà máy và doanh nghi?p t?i ?ây. Ho?t ??ng giao nh?n hàng hóa c?a Campuchia vào n?m 2025 s? ??t g?p ?ôi m?c c?a n?m 2016 (trích d?n các d? ?oán do JICA công b? vào tháng 4 n?m 2018). Campuchia và Singapore ?ã kh?i ??ng D? án Logistics Phnôm Pênh. D? án s? phát tri?n h?n n?a c? s? h? t?ng chu?i cung ?ng và logistics c?a Campuchia nh? m?t ph?n c?a sáng ki?n k?t n?i t?ng tr??ng thông minh, không ch? th?c hi?n các gi?i pháp chu?i cung ?ng hi?n ??i mà còn h? tr? t?ng tr??ng trong l?nh v?c logistics trên toàn ASEAN.

Đài xổ số miền bắcB?t ch?p s? ?nh h??ng t? COVID-19, Vi?t Nam ???c k? v?ng s? tr? thành m?t trong nh?ng n?n kinh t? phát tri?n nhanh nh?t ? ?ông Nam Á. Vi?t Nam c?ng là m?t trong nh?ng qu?c gia kh?ng ch? ???c s? lây lan c?a d?ch b?nh COVID-19. Bên c?nh c? h?i ??n t? logistics cho th??ng m?i ?i?n t?, nh?ng hi?p ??nh th??ng m?i t? do (FTA) m?i ???c Vi?t Nam ký k?t v?i nh?ng ??i tác th??ng m?i l?n nh? Liên minh châu Âu (EVFTA) mang l?i nhi?u thu?n l?i cho ngành d?ch v? logistics, là ?òn b?y t?ng tr??ng quan tr?ng sau ??i d?ch COVID-19. Nh?ng hi?p ??nh nh? EVFTA s? là cú hích cho ho?t ??ng s?n xu?t và xu?t nh?p kh?u c?a Vi?t Nam. Khi ho?t ??ng s?n xu?t và xu?t nh?p kh?u phát tri?n thì s? kéo theo s? phát tri?n c?a ngành logistics.

Theo VLR

Top