Chi ti?t ch??ng trình “??i bàn tay th?p l?a – Vì mi?n Trung than yêu”

Chia s? b?n bè

V?i thông ?i?p “?ôi bàn tay th?p l?a” – Vì mi?n Trung thân yêu, t? trung tu?n tháng 10/2020, Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? logistics Vi?t Nam (VLA) ?ã kêu g?i toàn th? c?ng ??ng doanh nghi?p c? n??c nói chung, c?ng ??ng doanh nghi?p logistics nói riêng, ??c bi?t là H?i viên thu?c Hi?p h?i VLA chung tay quyên góp, ?ng h? ??ng bào mi?n Trung b? ?nh h??ng b?i bão l?.

Đài xổ số miền bắcVLA hy v?ng s? cùng v?i các doanh nghi?p h?i viên, các cá nhân s? th?p lên ng?n l?a tình ng??i ?m áp, s? chia, giúp cho ng??i dân mi?n Trung v?ng tâm v??t qua khó kh?n, m?t mát, thi?t h?i do thiên tai gây ra trong th?i gian v?a qua.

VLA xin thông báo chi ti?t ho?t ??ng trao g?i t?m lòng c?a các cá nhân, doanh nghi?p nh? sau:

Th?i gian trao t?ng quà: t? ngày 12/11 ??n ngày 14/11/2020

??a ?i?m trao t?ng: 02 t?nh (t?nh Qu?ng Nam, t?nh Qu?ng Ngãi)

D? ki?n 200 ph?n quà g?m: g?o, m?n, áo phao, ti?n m?t…

?? s? giúp ?? c?a các t?m lòng h?o tâm ??n ???c v?i nh?ng gia ?ình, nh?ng con ng??i khó kh?n b? ?nh h??ng tr?c ti?p trong ??t bão, l? v?a qua, VLA ?ã ph?i h?p cùng C?ng Sài Gòn, ?oàn Kh?i CS B? Giao thông v?n t?i, ?y ban nhân dân Huy?n Ba T? (t?nh Qu?ng Ngãi), V?n phòng ??i di?n báo Tu?i tr? t?i Khu v?c mi?n Trung ?? th?c hi?n t? ch?c trao t?ng.

VLA xin trân tr?ng c?m ?n 27 Doanh nghi?p h?i viên và 06 cá nhân ?ã tham gia ?ng h? v?i s? ti?n 224 tri?u ??ng.

Danh sách các Công ty và cá nhân tham gia ?ng h?:

I/ T?p th?:

Đài xổ số miền bắc1. CÔNG TY TNHH D?CH V? GIAO NH?N AAAS,

Đài xổ số miền bắc2. CÔNG TY TNHH Q. T? UNIQUE LOGISTICS (VI?T NAM), 

3. CÔNG TY TNHH TM GIAO NH?N V?N T?I HNT, 

4. CÔNG TY CP TI?P V?N HÀNG HÓA VICA,

5. CÔNG TY CP GIAO NH?N TI?P V?N QU?C T?, 

6. CÔNG TY TNHH ??U T? VÀ TM MINH PH??NG NAM HÀ N?I,

Đài xổ số miền bắc7. CÔNG TY TNHH TI?P V?N LIÊN MINH VI?T NAM, 

8. CÔNG TY TNHH TM DV ??U T? H?NG ?ÔNG, 

Đài xổ số miền bắc9. CÔNG TY CP TMDV CHUY?N PHÁT NHANH LI TA, 

10. CÔNG TY TNHH VINATRAS, 

Đài xổ số miền bắc11. CÔNG TY TNHH ONEX LOGISTICS, 

Đài xổ số miền bắc12. CÔNG TY TNHH PHAATA, 

13. CÔNG TY TNHHH D?CH V? LOGISTICS & TH??NG M?I VINAPLUS,

14. VI?N NGHIÊN C?U VÀ PHÁT TRI?N LOGISTICS VI?T NAM,

15. CÔNG TY TNHH MINH NH?T,

Đài xổ số miền bắc16. CTY TNHH T & M FORWARDING, 

Đài xổ số miền bắc17. CÔNG TY TNHH CHÂU L?C,

18. CÔNG TY TNHH TI?P V?N TH?C (chi nhánh Hà N?i),

Đài xổ số miền bắc19. CÔNG TY HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS,

20. CÔNG TY DGS LOGISTICS,

21. CÔNG TY CP NHÀ GA HÀNG HÓA ALS,

Đài xổ số miền bắc22. CÔNG TY MIÊN S?N,

23. CÔNG TY TNHH D?CH V? V?N CHUY?N CMU LOGISTICS,

Đài xổ số miền bắc24. CÔNG TY CP LOGISTICS B?C PHONG,

Đài xổ số miền bắc25. CÔNG TY V?N T?I VÀ D?CH V? HÀNG H?I TRA-SAS,

Đài xổ số miền bắc26. CÔNG TY TNHH TI?P V?N TH?NG LONG,

Đài xổ số miền bắc27. CÔNG TY ?ÔNG TÀI LOGISTICS.

Đài xổ số miền bắc28. V?N PHÒNG VLA.

II/ Cá nhân:

1. Ông Lê Duy Hi?p,

2. Ch? Nguy?n Thu H??ng,

3. Ch? Nguy?n Th? B?ch Y?n,

4. Ch? Tr??ng Th? H?ng Giang,

Đài xổ số miền bắc5. Ch? Ngô Thùy Linh,

6. Chuyên gia Vi?n VLI.

Các doanh nghi?p có nhu c?u tham gia ph?i h?p cùng V?n phòng VLA ?? trao t?ng quà liên h? v?i Ch? Lê Thu Th?y – Tr??ng VP VLA t?i TP HCM – 028 39432658.

Theo: VLA

Top