C?T GI?M CHI PHí LOGISTICS, N?NG CAO N?NG L?C C?NH TRANH: NH?NG KHUY?N NGH? C?A VLA (Ph?n 2)

Chia s? b?n bè

Trên c? s? phân tích v? t?ng quan và hi?n tr?ng c?a chi phí logistics n??c ta trên ?ây, Hi?p h?i Doanh nghi?p D?ch v? logistics Vi?t Nam có các khuy?n ngh? c? th? c?i thi?n h? th?ng logistics g?n li?n v?i vi?c c?t gi?m chi phí logistics.

Ti?p t?c ??u t? phát tri?n k?t c?u h? t?ng logistics (h? t?ng c?ng và h? t?ng m?m), t?p trung vào l?nh v?c v?n t?i và vùng kinh t? tr?ng ?i?m, qua ?ó góp ph?n gi?m chi phí logistics m?t cách c?n c?.

Xây d?ng thêm các c?ng bi?n n??c sâu ph?c v? cho chuyên ch? hàng hóa n?i vùng châu Á, ?ông B?c Á và Châu Âu, Châu M?. Hi?n t?ng công su?t c?a h? th?ng c?ng bi?n Vi?t Nam kho?ng 550 tri?u t?n hàng hóa/n?m, trong khi ?ó hàng hóa thông qua c?ng bi?n n?m 2019 là 655 tri?u t?n, trong ?ó hàng container là 19,346 tri?u TEU, m?c t?ng trung bình n?m là t? 10% - 14%. Nhi?u tàu ph?i làm hàng ngoài phao. Khi th?c hi?n ??y ?? cam k?t c?a các Hi?p ??nh FTA th? h? m?i - ??c bi?t là EVFTA, CPTPP và RCEPT, hàng hóa thông qua c?ng bi?n s? t?ng nhanh. ??c bi?t là khu v?c ??ng b?ng Sông C?u Long - n?i t?p trung XK lúa g?o, th?y s?n, trái cây c?a c? n??c - c?n s?m có lu?ng tàu và c?ng có th? cho tàu tr?ng t?i 20.000 DWT tr? lên vào ra ch? hàng th??ng xuyên.

Đài xổ số miền bắc??y nhanh vi?c phát tri?n ???ng cao t?c B?c - Nam, qua ?ó rút ng?n th?i gian v?n chuy?n B?c - Nam. Phát tri?n và c?i thi?n giao thông k?t n?i ??ng b?ng Sông C?u Long - TP. HCM-  Bà R?a - V?ng Tàu, nh?t là k?t n?i v?i Trung tâm logistics Cái Mép H? và c?ng n??c sâu. Hi?n nay, Khu v?c ??ng b?ng Sông C?u Long ch? có kho?ng 40km ???ng cao t?c trong t?ng s? kho?ng 1.000km c?a c? n??c

Đài xổ số miền bắc??u t? phát tri?n ???ng s?t t?c ?? cao B?c - Nam và c?i thi?n các tuy?n ???ng th?y n?i ??a, t?p trung vào c?ng và ph??ng ti?n x?p d?. S? d?ng hai ph??ng th?c này h? tr? vi?c chuy?n ??i các ph??ng th?c v?n t?i, chuy?n t? v?n t?i ???ng b?. Phát huy tác d?ng c?a v?n chuy?n ???ng s?t, v?n chuy?n hàng hóa qu? t??i XK qua Trung Qu?c thay cho ???ng b?, c?t gi?m ???c th? t?c t?i biên gi?i và c??c v?n chuy?n so v?i ???ng b?.

Phát tri?n các Trung tâm d?ch v? logistics ph?c v? cho phát tri?n kinh t? và XNK vùng, nh?t là khu v?c ??ng b?ng Sông C?u Long, TP. H? Chi Minh và H?i Phòng. ?i ?ôi v?i phát tri?n các Trung tâm logistics vùng là xây d?ng các ICD khu v?c có quy mô l?n, g?n c?ng bi?n. Ví d? nh? hình th?c ICD Long Biên, Hà N?i, có t?ng di?n tích 120.000m2, công su?t khai thác 123.000 TEUs, ???c quy ho?ch khoa h?c và trang b? h? th?ng máy móc thi?t b? hi?n ??i, ho?t ??ng 24/7, ph?c v? hàng hóa v?n chuy?n b?ng ???ng bi?n và ???ng không. ICD Long Biên d? dàng k?t n?i các t?nh thành phía B?c, là n?i thông quan, ?i?m trung chuy?n và phát tri?n d?ch v? v?n chuy?n hàng hóa xuyên biên gi?i v?i Trung Qu?c, Lào, Thái Lan, Camphuchia… Hàng khi c?p c?ng H?i Phòng s? ???c kéo th?ng v? ICD Long Biên m?i m? t? khai, doanh nghi?p không ph?i ??n c?a kh?u nh?n/l?y hàng, ti?t ki?m ???c th?i gian, gi?m chi phí logistics.

Phát tri?n m?t trung tâm logistics cho ??ng b?ng Sông C?u Long ? TP. C?n Th?, s? t?p trung ???c hàng hóa ?? cho vi?c v?n chuy?n hàng hóa XK, t?n d?ng ???c ph??ng ti?n chuyên ch?. ? ?ây ngoài yêu c?u m?t trung tâm logistics th?c s?, c?n có ph??ng ti?n chi?u x? (?? không ph?i v?n chuy?n hoa qu? v? TP. HCM chi?u x? gây t?n th?t và t?ng chi phí), ki?m tra chuyên ngành… ?? không ph?i d? hàng lên xuông nhi?u l?n tránh t?n th?t sau thu ho?ch và ti?t ki?m th?i gian, chi phí logistics. T?n d?ng sân bay C?n Th? chuyên ch? hàng hóa ?ông l?nh, rau qu? t??i xu?t kh?u ho?c tiêu dùng n?i ??a tr?c ti?p ho?c thông qua c?ng hàng không Tân S?n Nh?t ?? ?i ti?p. Qua ?ó s? gi?m t?n th?t sau thu ho?ch ??a ??n chi phí logistics hàng nông s?n s? gi?m t?i ?a.

Đài xổ số miền bắcT?p trung ??u t? phát tri?n kho bãi ?ông l?nh và chu?i cung ?ng l?nh ph?c v? tr?c ti?p cho vi?c s?n xu?t, tiêu dùng n?i ??a và xu?t kh?u hàng th?y s?n, nông s?n, rau qu?. Hi?n t?i, c? n??c m?i có 48 kho l?nh v?i công su?t kho?ng 600.000 pallets, trong ?ó mi?n Nam có 36 kho, mi?n B?c có 11 kho và mi?n Trung ch? có 1 kho l?nh. C? n??c c?ng m?i có h?n 700 xe l?nh và 450 toa xe l?a chuyên ch? container ch? hàng l?nh. Chu?i cung ?ng l?nh mang l?i l?i ích thi?t th?c trong gi?m chi phí s?n xu?t kinh doanh, chi phí logistics, gia t?ng hi?u qu?, gi?m t?n th?t cho các chu?i cung ?ng hàng hóa d? h? h?ng - t? l? t?n th?t trung bình hi?n nay là còn cao; ??i v?i trái cây và rau qu?, m?c ?? t?n th?t có th? lên ??n 35%, 45% và kho?ng 25-30%, ??i v?i các s?n ph?m th?y, h?i s?n. Tuy nhiên, quy ho?ch kho l?nh ch?a ??ng b? trong c? n??c, ch?a ?áp ?ng ???c yêu c?u, m?i ?áp ?ng t? 30% - 35% yêu c?u. H? th?ng kho l?nh m?i t?p trung vào ph?c v? XNK là chính, bên c?nh ph?c v? th? tr??ng n?i ??a.

Phát tri?n và s? d?ng hi?u qu? kho l?nh ngo?i quan, gi?m chi phí logistics cho hàng XNK. ?ây là m?t ho?t ??ng logistics c?n ???c quan tâm ??u t? phát tri?n c? k?t c?u h? t?ng và quy ch? pháp lu?t ?i?u ch?nh. Các DN cung c?p d?ch v? logistics trong n??c và n??c ngoài r?t quan tâm s? d?ng kho l?nh và kho l?nh ngo?i quan và mong ???c tháo g? v? m?t c? ch?, chính sách. Tr??c h?t là chính sách v? giá ?i?n cho kho l?nh. Hi?n nay, giá ?i?n cho kho l?nh c?a các DN logistics cao h?n giá ?i?n cho s?n xu?t hàng ?ông l?nh t? 25% - 30% trong khi chi phí ?i?n n?ng cho kho l?nh chi?m t? 30% - 35% giá thành s?n xu?t c?a kho l?nh, qua ?ó làm cho chi phí logistics hàng ?ông l?nh XNK và tiêu dùng n?i ??a ?ang ? m?c cao, c?n gi?m giá ?i?n ?? c?t gi?m chi phí logistics.

Đài xổ số miền bắcT?ng c??ng vi?c chuy?n ??i s? trong các ho?t ??ng logistics (h? t?ng m?m), ?ng d?ng công ngh? block-chain, trí tu? nhân t?o... th?c hi?n e-DO và e-B/L, h? th?ng qu?n lý v?n t?i, c?ng bi?n... Phát tri?n m?t n?n t?ng tr?c ?? k?t n?i các ?ng d?ng công ngh? có s?n nh?m ph?c v? chung cho c? c?ng ??ng cung c?p d?ch v? logistics và c?ng ??ng ch? hàng (s?n xu?t và xu?t nh?p kh?u) mà tr??c m?t là các h?i viên Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam và Hi?p h?i Nông nghi?p s?. Trên c? s? ?ó s? ti?p t?c lan t?a ??n các DN c?a Hi?p h?i ngành ngh? khác tham gia. ?ng d?ng thành công công ngh? s? s? h? tr? r?t l?n vi?c c?t gi?m chi phí logistics, nh?t là phát tri?n Agro-logistics c?a Vi?t Nam.

Thúc ??y h?p tác gi?a các DN ch? hàng (nhà S?n xu?t, XNK, bán buôn) và DN cung c?p d?ch v? logistics, trong vi?c l?a ch?n ph??ng th?c v?n chuy?n, l?a ch?n ng??i v?n chuy?n và hành trình - l?ch trình v?n chuy?n, trong vi?c k?t h?p hi?u qu? gi?a v?n t?i ???ng b? v?i các ph??ng th?c v?n t?i khác, nh?m gi?m chi phí logistics m?t cách ch? ??ng.

Thay ??i ph??ng th?c mua bán hàng hóa XNK:Đài xổ số miền bắc Hi?n nay, kho?ng 91% hàng hóa xu?t kh?u c?a n??c ta theo ?i?u ki?n FOB và nh?p kh?u theo ?i?u ki?n CIF. Các d?ch v? v? v?n chuy?n ??i ngo?i, b?o hi?m... ??u do khách hàng n??c ngoài ??m nhi?m và quy?t ??nh. H? có m?i liên h? m?t thi?t v?i các DN cung c?p d?ch v? xuyên qu?c gia thâu tóm và quy?t ??nh các ho?t ??ng và chi phí logistics. Trên giác ?? Nhà n??c, chúng ta không thu ???c ngu?n ngo?i t? t? vi?c cung c?p các d?ch v? logistics ?ó, bên c?nh ?ó các DN XNK c?a Vi?t Nam không n?m ???c quy?n ch? ??ng v? thuê tàu, mua b?o hi?m. Vì v?y, các DN s?n xu?t và XNK nên ch? ??ng chuy?n ??i hình th?c mua bán phù h?p. Trên c? s? ?ó các DN cung c?p d?ch v? logistics có th? t? v?n vi?c ch?n ph??ng th?c v?n chuy?n, hãng v?n chuy?n, ?àm phán giá c??c v?n chuy?n... do có m?i quan h? t?t v?i h?, góp ph?n làm t?ng n?ng l?c c?nh tranh c?a DN XNK do vi?c gi?m chi phí logistics lâu dài.

Có s? ph?i h?p, h?p tác gi?a ch? hàng và DN cung c?p d?ch v? logistics: các DN cung c?p d?ch v? logistics có th? ??a ra các ?? ngh? gi?m chi phí logistics cho DN s?n xu?t, XNK và l?u thông phân ph?i. Xin nêu m?t ví d?: Theo m?t báo cáo t?i H?i ngh? C?t gi?m chi phí Logistics- Gi?i pháp t?i ?u nh?m nâng cao chu?i giá tr? nông s?n Vi?t vào ngày 09/07/2020 thì: Giá c??c m?t container l?nh 40’ t? TPHCM ra Hà N?i b?ng ???ng b? kho?ng 80,000,000 tri?u VND th?i gian kho?ng 3 ngày. Trong khi ?ó Công ty v?n chuy?n ?u?ng s?t Ratraco, m?t h?i viên c?a VLA, cung c?p d?ch v? chuyên ch? hàng container l?nh 40’, m?i tu?n 2 chuy?n (Th? 4 và Ch? Nh?t), giá c??c kho?ng 27,000,000 tri?u VND /container hoa qu? và các lo?i hàng ?? nhi?t ?? mát, ch?y t? Ga Tr?ng Bom- ??ng Nai ?i Yên Viên, m?i chuy?n t? 19-20 Containers l?nh 40’. Th?i gian ch?y tàu 3 ngày. Trong khi ?ó n?u ?i b?ng ???ng bi?n ra Hà N?i là 14,300.000 tri?u VND /Container l?nh 40’ (Giá c??c là 8.0 triêu ??ng/cont 40 l?nh 40’ t? C?ng Saigon ra ??n C?ng H?i Phòng, c?ng 4.5 triêu, chuyên ch? b?ng ???ng b? (Trucking) t? H?i Phòng lên Hà N?i và 1.8 triêu c?ng c? x?p/d? hàng), th?i gian v?n chuy?n 4 ngày.

Vi?c v?n chuy?n b?ng ph??ng th?c v?n t?i bi?n và ???ng s?t ngoài vi?c giúp gi?m ?áng k? chi phí logistics còn góp ph?n gi?m t?i và an toàn giao thông ???ng b?.

C?i thi?n v?n t?i hàng hóa b?ng ???ng b? hai chi?u, c?i thi?n v?n t?i ?ô th?.

Th? tr??ng v?n t?i ???ng b?, logistics còn ch?a minh b?ch, thi?u thông tin, giá c??c v?n t?i cao do ??n v? ch? ph??ng ti?n không tr?c ti?p làm vi?c v?i ch? hàng mà ph?i thông qua nhi?u khâu trung gian, môi gi?i làm hi?u qu? khai thác th?p và h? s? ch?y r?ng cao. Tính k?t n?i gi?a ch? hàng và ch? ph??ng ti?n v?n t?i, các nhà cung c?p d?ch v? logistics ch?a t?t cho nên ch?a k?t h?p ???c ph??ng th?c v?n t?i t?i ?u làm h? chi phí logistics. ?? t?n d?ng ngu?n hàng ?i hai chi?u ph?i thi?t l?p ???c m?t sàn giao d?ch uy tín do c? quan qu?n lý có th?m quy?n tr?c ti?p ?i?u hành và ki?m tra các nhà xe uy tín m?i cho phép ???c lên sàn, ho?c m?t công ty c?ng ??ng ?i?u hành.

C? quan ch?c n?ng c?n xem xét l?i ??i v?i các tr?m thu phí BOT có chi phí còn khá cao, các tr?m l?i r?t g?n nhau trên m?t cung ???ng ng?n; Nghiên c?u gi?m b?t s? l??ng tr?m BOT và gi?m b?t chi phí cho t?ng tr?m ?? tránh ??i chi phí c?a doanh nghi?p lên nhi?u l?n. Hoàn thi?n vi?c thu phí ?i?n t? nh?m gi?m ùn t?c và ti?t ki?m th?i gian l?u thông.

Đài xổ số miền bắcTình tr?ng t?c ngh?n giao thông hi?n t?i và các quy ??nh c?a thành ph? l?n v? vi?c xe t?i l?n ch? hàng hóa ???c phép vào thành ph? theo gi? quy ??nh làm ?nh h??ng ??n l?u l??ng và th?i gian ?ình tr? trong v?n chuy?n, làm t?ng chi phí ho?t ??ng cho các DN v?n chuy?n logistics. ?i?n hình là TP. H? Chí Minh và Hà N?i. ?? gi?i quy?t v?n ?? này, các thành ph?, nh?t là TP. H? Chí Minh và Hà N?i nên xem xét vi?c thành l?p các khu trung chuy?n, giao nh?n hàng hóa ? g?n n?i

Gi?m phí và ph? phí ???ng bi?n

Bên c?nh vi?c gi?m chi phí ???ng b?,vi?c c?t gi?m phí và ph? phí v?n t?i ???ng bi?n có ý ngh?a r?t l?n trong vi?c c?t gi?m chi phí logistics c?a c? n??c vì trên 90% hàng hóa XNK c?a n??c ta là ?i b?ng ???ng bi?n.

Hi?n t?i, các hãng tàu v?n chuy?n container n??c ngoài ?ang áp ??t vi?c thu phí và ph? phí r?t cao t?i các c?ng bi?n Vi?t Nam ??i v?i hàng hóa XNK ngoài ti?n c??c v?n chuy?n. ?ây là gánh n?ng làm gia t?ng cao chi phí logistics ??i v?i hàng hóa v?n chuy?n b?ng ???ng bi?n. C?ng nh? c??c v?n t?i bi?n, m?c phí và ph? phí các hãng tàu container n??c ngoài thu ch? chênh l?ch ?ôi chút gi?a các hãng v?n chuy?n.

Ca?c ha?ng ta?u container n??c ngoài ?ang thu ph? phi? THC cao nh?ng ch? tra? la?i cho ca?ng ?? m??c chi? b??ng 30% - 45% m?c thu t? các khách hàng XNK. ?? ngh? các c? quan qu?n lý Nhà n??c v? v?n t?i bi?n và giá c?n ??y m?nh vi?c qu?n lý các hãng tàu container n??c ngoài không ???c t?ng thu ph? phí THC và các ph? phí khác, th? hi?n công c? qu?n lý Nhà n??c là y?u t? quan tr?ng nh?m góp ph?n c?t gi?m chi phí logistics qu?c gia.      

Nghiên c?u, ?ng d?ng khoa h?c công ngh? vào l?nh v?c logistics, phát tri?n d?ch v? logicstics trên n?n t?ng công ngh? s?.

Đài xổ số miền bắcTheo kh?o sát n?m 2018 c?a Hi?p h?i Doanh nghi?p D?ch v? Logisitics Vi?t nam (VLA), m?c ?? ?ng d?ng khoa h?c công ngh? t?i Vi?t Nam còn ch?a cao, ?a ph?n là các gi?i pháp ??n l?. Kho?ng 40% các ?ng d?ng công ngh? thông tin hi?n ?ang ???c s? d?ng t?i các doanh nghi?p Logistics là các ?ng d?ng c? b?n nh? qu?n lý giao nh?n qu?c t?, qu?n lý kho hàng, qu?n lý v?n t?i, trao ??i d? li?u ?i?n t? và khai báo h?i quan (???c ?ng d?ng nhi?u nh?t 75% - 100%). Ch?a có nhi?u doanh nghiêp ?ng d?ng các gi?i pháp có tích tích h?p cao. Nh?ng các DN l?n ?ã áp d?ng thành công gi?i pháp công ngh? mang l?i hi?u qu? c?a d?ch v? logistics, gi?m ?áng k? chi phí liên quan, nh?:

Đài xổ số miền bắc+ C?ng ?i?n t? ePort và L?nh giao hàng ?i?n t? eDO t?i Tân C?ng Sài Gòn: C?ng ?i?n t? ePort giúp khách hàng c?a C?ng và hãng tàu ti?t gi?m các công ?o?n di chuy?n, nh?n l?nh, qu?n lý gi?y t? th? công, ?i?n t? hóa quy trình làm vi?c, ki?m soát ch?t ch? h? s?, ch?ng t? giao nh?n c?ng nh? thanh toán, gi?m ách t?c giao thông khi s?n l??ng hàng hóa giao nh?n t?ng cao, ??ng th?i gi?m 2/3 s? l??ng nhân viên t?i khu th? t?c. Tính ??n ngày 25/6, h?u h?t các hãng tàu ?ã th?c hi?n l?nh giao hàng ?i?n t? eDO v?i C?ng, chi?m t? l? ~ 100% t?ng s? l?nh giao hàng trong toàn h? th?ng c?ng c?a T?ng công ty Tân C?ng Sài Gòn.

Đài xổ số miền bắc+ ?ng d?ng gi?i pháp t?ng th? trong d?ch v? logistics (Cargowise): Cargowise là gi?i pháp công ngh? t?ng th? toàn di?n, và ???c ?ánh giá là hi?u qu? nh?t trên th? gi?i hi?n nay cho các doanh nghi?p logistics. Hi?n t?i gi?i pháp này ?ang ???c s? d?ng b?i h?n 12.000 doanh nghi?p trên 150 n??c v?i h?n 30 ngôn ng?, trong ?ó có 25/25 công ty giao nh?n và 40/50 công ty logistics l?n nh?t th? gi?i (theo x?p h?ng c?a Armstrong Associates tháng 10-2019). Ch? c?n duy nh?t gi?i pháp này, toàn b? ho?t ??ng c?a doanh nghi?p, bao g?m m?ng cung c?p dich v? logistics nh?: giao nh?n (forwarding), h?i quan, hãng tàu, ??i lý, CFS, kho bãi, v?n t?i, chuy?n phát và th??ng m?i ?i?n t?, tuân th? ??a lý, theo dõi ??nh v?, và các b? ph?n, phòng ban ch?c n?ng khác nhau nh? kinh doanh, qu?n lý quan h? khách hàng CRM, qu?n lý giá (Pricing), k? toán, nhân s?, quy trình làm vi?c, ch?ng t? (Document), eDocs... ??u ???c x? lý và qu?n lý t?p trung trên n?n t?ng ?i?n toán ?ám mây)...  Gi?i pháp ?áp ?ng nh?ng yêu c?u tuân th? trong v?n t?i qu?c t? nh? khai báo AMS/ACI/AFR (M?/Canada/Nh?t B?n), … Cargowise c?ng s?n sàng cho vi?c tích h?p v?i ph?n m?m e-invoice c?a bên th? 3, vì v?y khi vi?c phát hành hóa ??n ?i?n t? ?ang s?p tr? thành yêu c?u b?t bu?c t? 1/11/2020, doanh nghi?p s? d?ng gi?i pháp không c?n ph?i nh?p l?i d? li?u cho vi?c phát hanh hóa ??n ?i?n t?. Th?ng kê chung cho th?y doanh nghi?p có th? ti?t ki?m ???c ??n 15% - 20% nhân l?c thông qua vi?c ?ng d?ng gi?i pháp t?ng th? này. Quan tr?ng h?n c?, gi?i pháp giúp doanh nghi?p d?ch v? logistics c?i thi?n, ki?m soát t?t d?ch v? c?a mình, s?n sàng cho vi?c gia nh?p chu?i cung toàn c?u, gi?m chi phí logistics ?áng k?.

+ Hi?p h?i Doanh nghi?p VLA và Hi?p h?i Nông nghi?p s? Vi?t Nam (VIDA) s? thành l?p m?t công ty c?ng ??ng ?? phát tri?n m?t N?n t?ng s? tích h?p công ngh? hi?n có v? logistics ?? ph?c v? cho các doanh nghi?p cung c?p d?ch v? logistics và các doanh nghi?p s?n xu?t, xu?t nh?p kh?u c?a VIDA trong kinh doanh hàng ngày. N?n t?ng này s? ?ng d?ng công ngh? Block-chain và các công ngh? khác. S?n ph?m tr??c tiên là E-DO cho hàng l? ?óng trong container chung ch? và e-Bill of Lading…

C?i cách th? t?c hành chính liên, t?o thu?n l?i hóa cho th??ng m?i

Hi?n t?i, các B?, ngành ?ã có nh?ng chuy?n bi?n tích c?c ?? th?c hi?n d?ch v? ki?m tra chuyên ngành (KTCN) theo h??ng ?i?n t? hóa, t?o thu?n l?i cho doanh nghi?p ??c bi?t liên quan ??n ho?t ??ng xu?t nh?p kh?u (XNK). Tuy nhiên, hi?n t?i các d?ch v? KTCN c?a các B?, ngành ch?a k?t n?i v?i nhau, ch?a k?t n?i t? ??ng v?i c? quan H?i quan. Khi có k?t qua KTCN, DN v?n ph?i in t? k?t qu? ho?c thông báo cho H?i quan bi?t lô hàng KTCN ?ã có k?t qu? lúc ?ó H?i quan m?i thông quan. Ngoài ra, ??i lý H?i quan v?n ch?a ???c thay m?t ch? hàng ?? ký các v?n b?n ki?m tra chuyên ngành. T?n t?i l?n nh?t hi?n nay là DN m?t nhi?u th?i gian và chi phí ki?m tra chuyên ngành còn cao. Ch?a áp d?ng nguyên t?c qu?n lý r?i ro trong KTCN, ch?a có quy ??nh công nh?n k?t qu? ki?m tra c?a các n??c xu?t kh?u (k? c? xu?t x? t? các n??c có trình ?? s?n xu?t tiên ti?n nh? Úc, Hoa K?, Nh?t B?n, Canada) d?n ??n kéo dài th?i gian thông quan hàng hóa.

Vì v?y, ?? ngh? c?n kh?n tr??ng vi?c rà soát quy ??nh pháp lu?t liên quan danh m?c hàng hóa ph?i KTCN; gi?m t? l? các lô hàng nh?p kh?u ph?i KTCN t?i giai ?o?n thông quan sang giai ?o?n sau thông quan; nhanh chóng s?a ??i các v?n b?n pháp lu?t còn v??ng m?c, b?t c?p, không t?o thu?n l?i cho ho?t ??ng th??ng m?i. Th?c hi?n KTCN v? ki?m d?ch trên c? s? nguyên t?c qu?n lý r?i ro, ?ánh giá m?c ?? tuân th? pháp lu?t c?a doanh nghi?p. Công nh?n và ch?p nh?n ch?t l??ng c?a nh?ng nhãn hi?u, nhà s?n xu?t n?i ti?ng, nh?ng hàng hóa ???c s?n xu?t t?i các n??c, khu v?c có tiêu chu?n ch?t l??ng cao, tiên ti?n nh? Châu Âu, M?, Nh?t B?n. Ti?n hành xã h?i hóa KTCN, hình thành các c? quan, t? ch?c có ch?c n?ng KTCN t?t c? các l?nh v?c t?i các c?a kh?u l?n, có l?u l??ng hàng hóa XNK nhi?u ?? tránh tình tr?ng m?t m?t hàng ph?i qua nhi?u c? quan KTCN.

Th?c hi?n các ?? án t?o thu?n l?i th??ng m?i trên c? n??c, nh? ?? án “Th? t?c h?i quan trong ho?t ??ng logistics và ch?ng ùn t?c hàng hóa t?i c?ng Cát Lái” là m?t trong nh?ng minh ch?ng v? hi?u qu? c?a vi?c c?i ti?n các qui trình, th? t?c hành chính s? mang l?i l?i ích to l?n và giúp ph?n c?t gi?m chi phí logistics m?t cách ?áng k? và c?n ti?p t?c phát tri?n ? các ho?t ??ng khác. ?i?m n?i b?t c?a ?? án là hàng hóa ???c thông quan ngay t?i c?u c?ng, hi?n th?c hóa m?c tiêu gi?m 70% th?i gian thông quan hàng hóa, ti?t ki?m chi phí cho doanh nghi?p và xã h?i ??c tính kho?ng 5.000 t? ??ng/n?m. ??ng th?i nâng cao kh? n?ng liên k?t vùng, gia t?ng kh? n?ng l?u thông hàng hóa XNK t? c?ng Cát Lái ??n khu v?c vành ?ai và các t?nh lân c?n. Vi?c tri?n khai ?? án s? gi?m r?t l?n các chi phí trong ho?t ??ng logistics (10).

Các c? quan qu?n lý Nhà n??c liên quan nh? B? K? ho?ch và ??u t?, B? Công Th??ng, B? GTVT c?n công b? chính th?c chi phí logistics c?a Vi?t Nam hàng n?m, làm công c? giúp cho công tác qu?n lý và phát tri?n ngành d?ch v? logistics nói riêng và n?n kinh t? nói chung. Qua ?ó c?ng giúp cho d? lu?n xã h?i có cái nhìn ?úng v? chi phí logistics c?a Vi?t Nam. ? M?, hàng n?m chi phí logistics qu?c gia ???c công b? trong Báo cáo v? Logistics c?a Chính ph? M?.

KINH NGHI?M C?A SINGAPORE TRONG VI?C PHÁT TRI?N VÀ C?T GI?M D?CH V? LOGISTICS

Vai trò c?a Chính ph? Singapore là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng ?? ngành d?ch v? logistics Singapore phát tri?n nh? hi?n nay. Chính ph? ?ã ch? ??ng ?? ra và th?c thi chi?n l??c phát tri?n h? th?ng c?ng bi?n, c?ng hàng không và trung tâm Logistics, t? do hóa th??ng m?i, t?o thu?n l?i cho th??ng m?i và v?n t?i qua biên gi?i. Nh?:

- T?p trung và ?u tiên ??u t? vào phát tri?n các công trình k?t c?u h? t?ng Logistics ??y ?? và hi?n ??i v? c?ng bi?n, c?ng hàng không, h? th?ng ???ng cao t?c, các trung tâm Logistics hàng không, ???ng bi?n, tr? thành trung tâm qu?c t? v? hàng không, hàng h?i và logistics c?a th? gi?i.

Đài xổ số miền bắc- Cam k?t c?a Chính ph? trong vi?c t?o d?ng môi tr??ng kinh doanh thu?n l?i, minh b?ch cho l?nh v?c Logistics. ??a ra các cam k?t nh? ?u ?ãi thu? cho các công ty tàu bi?n qu?c t?; mi?n thu? thu nh?p t? tàu bi?n trong 10 n?m; h??ng t? l? thu? ?u ?ãi nh? h?n 10% trên m?c t?ng doanh thu t? vi?c cung c?p d?ch v? trong 5 n?m và cho vay ?u ?ãi v?i vi?c phát tri?n ??i tàu bi?n.

- ?ng d?ng h? th?ng CNTT hi?n ??i t? cho các ho?t ??ng logistics, nh? th? t?c tr?c ti?p cho vi?c tàu ra vào c?ng, x? lý x?p d?, chuy?n t?i hàng hóa, l?u tr? hàng hóa và k?t n?i v?i qu?c t?.

- Khuy?n khích các công ty trong n??c liên doanh v?i các công ty l?n n??c ngoài ?? thi?t l?p h? th?ng Logistics toàn c?u, khuy?n khích các công ty ?a qu?c gia và các nhà cung ?ng d?ch v? Logistics qu?c t? ??t tr? s? t?i n??c mình, h? tr? các Công ty logistics thi?t l?p quan h? và h? th?ng th??ng m?i và logistics ? n??c ngoài, nh? VISIP ? Vi?t Nam. Có chính sách khuy?n khich c? th? ??i v?i các nhà ??u t? ti?m n?ng n??c ngoài trong l?nh v?c th??ng m?i, v?n t?i và logistics.

- ?i ?ôi v?i ?ng d?ng công ngh? cao là phát tri?n ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao cho v?n t?i và logistics. T? ch?c các ho?t ??ng nh? c?p h?c b?ng và tài tr? nghiên c?u Logistics cho sinh viên, thành l?p h?c vi?n Logistics châu Á - Thái Bình D??ng và phát tri?n h?c vi?n này thành c? s? ?ào t?o ngu?n nhân l?c Logistics hàng ??u châu Á, thành l?p vi?n nghiên c?u Logistics Singapore nh?m phát tri?n chi?n l??c và ch??ng trình ?ào t?o Logistics. Chính ph? giành ra 4,5 tri?u Singapore ?ô la cho vi?c ?ào t?o ngu?n nhân l?c logistics trong 5 n?m.

Đài xổ số miền bắcT? nh?ng bài h?c kinh nghi?m trên, có th? rút ra nh?ng bài h?c cho s? phát tri?n ngành d?ch v? Logistics Vi?t Nam và c?t gi?m chi phí logistics nh? sau: - Xây d?ng m?t khuôn kh? pháp lý ??ng b?, minh b?ch và ???c th?c thi có hi?u qu?. -Phát tri?n k?t c?u h? t?ng logistics c?ng và m?m, ?ng d?ng công ngh? cao. - Phát tri?n ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao. – Thúc ??y h?p tác và ??u t? trong và ngoài n??c. - C?i cách th? t?c hành chính và nâng cao vai trò qu?n lý Nhà n??c ??i v?i ngành d?ch v? Logistics, c? xã h?i tham gia vào vi?c phát tri?n d?ch v? logistics, nâng cao n?ng l?c c?nh tranh c?a n?n kinh t?. Chính vì v?y mà Singapore là m?t trong nh?ng n??c có ch? s? ho?t ??ng logistics LPI hàng ??u th? gi?i, chi phí logistics so sánh v?i GDP n?m 2020 8,5%.

Theo VLA (Lê Duy Hi?p, ?ào Tr?ng Khoa, Nguy?n Duy Minh, Nguy?n T??ng)

 

Top