C?n s?m có Trung tam logistics Cái Mép H?...

Chia s? b?n bè

(TBKTSG) - Ngày 16-9-2020, Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc ?ã làm vi?c v?i các ??i s? Hà Lan, B? và các nhà ??u t? t? Liên minh châu Âu (EU) ?ang bày t? mong mu?n ??u t? vào d? án Trung tâm logistics Cái Mép H? t?i Bà R?a - V?ng Tàu. ?ây là bu?i làm vi?c phát ra nhi?u tín hi?u quan tr?ng.

Chuy?n ??ng tích c?c

Hi?n nay, c?m c?ng container n??c sâu Cái Mép - Th? V?i (CM-TV) ? Bà R?a - V?ng Tàu m?c dù là c?ng n??c sâu l?n nh?t Vi?t Nam và là c?m c?ng container có s?n l??ng thông quan cao th? nhì c? n??c (sau c?ng TPHCM) nh?ng các ho?t ??ng logistics liên quan ??n hàng container t?i ?ây v?n ch?a ???c phát tri?n x?ng t?m.

Các c?ng t?i CM-TV ch? y?u cung c?p d?ch v? x?p d? container qua c?u tàu, còn các d?ch v? giá tr? gia t?ng khác nh? l?u tr? hàng hóa, dán nhãn, l?p ráp, ?óng gói, phân ph?i, d?ch v? khai thu? h?i quan... ch? y?u ???c các ch? hàng xu?t nh?p kh?u s? d?ng t?i TPHCM, Bình D??ng, ??ng Nai, là khu v?c có các c?ng bi?n, ICD cùng nhi?u trung tâm logistics.

Đài xổ số miền bắcCM-TV dù có k?t n?i ti?n ph??ng r?t t?t khi k?t n?i v?i các c?ng l?n trên toàn th? gi?i, nh?ng l?i có k?t n?i v?i vùng h?u ph??ng ch?a hi?u qu?, m?t ph?n vì thi?u nh?ng trung tâm logistics nh? ? các t?nh thành lân c?n.

Đài xổ số miền bắcTrong m?t báo cáo c?a Ngân hàng Th? gi?i ???c công b? cách ?ây sáu n?m, các tác gi? ghi nh?n r?ng t?i Vi?t Nam, các trung tâm logistics t?p trung v?n còn thi?u và các trung tâm hi?n có thì c?ng ch?a ???c phân b? v? trí h?p lý(1). Cho ??n nay, dù ?ã có thêm nhi?u trung tâm logistics v?i quy mô khác nhau ???c phát tri?n ? vùng Kinh t? tr?ng ?i?m phía Nam, nh?ng ? Bà R?a - V?ng Tàu v?n ch?a có m?t trung tâm logistics nào.

Cái Mép - Th? V?i dù có k?t n?i ti?n ph??ng r?t t?t khi k?t n?i v?i các c?ng l?n trên toàn th? gi?i, nh?ng l?i có k?t n?i v?i vùng h?u ph??ng ch?a hi?u qu?, m?t ph?n vì thi?u nh?ng trung tâm logistics nh? ? các t?nh thành lân c?n.

Đài xổ số miền bắcV?i quy mô ?ang ???c quy ho?ch (trên 1.000 héc ta, v?n ??u t? lên ??n 984 tri?u ?ô la M?), có b?n c?ng cùng h? th?ng b?n sà lan riêng, g?n k? v?i các c?ng container hi?n h?u, Trung tâm logistics Cái Mép H? ???c k? v?ng s? nâng t?m cho c?m c?ng CM-TV, t?ng l??ng hàng thông quan tr?c ti?p t?i CM-TV và qua ?ó giúp các c?ng bi?n có th? ?ón ???c nhi?u tàu h?n.

D? án Trung tâm logistics Cái Mép H? c?ng là m?t d? án nh?n ???c s? quan tâm l?n c?a các doanh nghi?p trong và ngoài n??c. Trong nh?ng n?m g?n ?ây, l?n l??t các liên danh Geleximco - ITC và Hateco Logistics - Besix - Royal Boskalis ?ã làm vi?c v?i Chính ph? và UBND t?nh Bà R?a-V?ng Tàu v? vi?c tri?n khai d? án. V?i cam k?t ??u t? c?a các doanh nghi?p ??n t? EU, hy v?ng d? án s? ???c ??y nhanh ti?n ?? và s?m ?i vào ho?t ??ng.

C?n ?u tiên ngu?n l?c cho CM-TV

M?t n?i dung c?ng r?t quan tr?ng ???c các ??i s? và các doanh nghi?p EU ?? c?p là h? mu?n phát tri?n Trung tâm Logistics Cái Mép H? tr? thành c?a ngõ ?? xu?t kh?u nông s?n t? ??ng b?ng sông C?u Long (?BSCL) sang các qu?c gia thu?c châu Âu.

??i s? Hà Lan cho r?ng d? án này s? góp ph?n t?ng c??ng h?n n?a quan h? h?p tác song ph??ng lâu ??i gi?a Vi?t Nam và Hà Lan trong l?nh v?c nông nghi?p và phát tri?n ???ng th?y n?i ??a ? ?BSCL. Nh? v?y, m?t trong nh?ng m?c tiêu c?a d? án Trung tâm logistics Cái Mép H? là h??ng ??n vi?c thúc ??y giao thông ???ng th?y n?i ??a t?i Vi?t Nam, m?t ph??ng th?c v?n t?i mà Ngân hàng Th? gi?i c?ng cho r?ng Vi?t Nam c?n t?p trung phát tri?n.

?ây là m?t m?c tiêu r?t h?p lý, b?i hi?n nay hai c?ng TCIT và TCTT ? CM-TV ?ang là các b?n c?ng container duy nh?t c?a Vi?t Nam ?ón ???c các tuy?n d?ch v? ?i châu Âu, các liên minh hãng tàu c?ng ?ã nghiên c?u và ?? xu?t v?i B? Giao thông V?n t?i ?? ??a các tàu ??n 199.000 DWT vào c?p CM-TV, ?ây là c? tàu ch? y?u ch?y các tuy?n ?i châu Âu.

Vi?c có Trung tâm logistics Cái Mép H? s? giúp cho các nhà xu?t kh?u có thêm l?a ch?n v? l?u tr? hàng hóa, ?óng gói, phân lo?i, ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m khi xu?t kh?u ?i các th? tr??ng nh? châu Âu và M?.

Hi?n nay, th? tr??ng v?n t?i sà lan v?i các nhà cung c?p nh? Giang Nam, ITC Logistics, Tân C?ng Sài Gòn, Ph??c T?o, Transimex... c?ng ?ang là m?t th? tr??ng sôi ??ng, các doanh nghi?p liên t?c ?óng m?i sà lan ?? t?n d?ng tri?t ?? h? th?ng ???ng sông thu?n l?i ? khu v?c ?ông Nam b? và ?BSCL. Trung tâm logistics Cái Mép H? v?i b?n sà lan riêng s? góp ph?n thúc ??y cho l?nh v?c v?n t?i th?y n?i ??a phát tri?n.

Đài xổ số miền bắcTrong khi ?ó, B? Giao thông V?n t?i l?i ?ang có ch? tr??ng b? sung vào quy ho?ch h? th?ng c?ng bi?n Vi?t Nam m?t d? án c?ng n??c sâu t?i Tr?n ??, Sóc Tr?ng v?i d? ki?n t?ng m?c ??u t? x?p x? 115.000 t? ??ng, m?c ?ích ph?c v? cho hàng hóa xu?t kh?u c?a các t?nh ?BSCL và nh?p kh?u than cho các nhà máy nhi?t ?i?n. ?ây ?ang là m?t d? án gây nhi?u tranh lu?n.

Đài xổ số miền bắcTrao ??i v?i ng??i vi?t, ông Tomaso Andreatta, Phó ch? t?ch Phòng Th??ng m?i châu Âu t?i Vi?t Nam (Eurocham), cho r?ng m?t d? án t?n kém nh? v?y, cho dù có ???c tri?n khai b?ng v?n t? nhân thì c?ng gây ra s? lãng phí ngu?n l?c r?t l?n. Ông cho r?ng Vi?t Nam ch? c?n hai c?m c?ng n??c sâu quy mô l?n là L?ch Huy?n và CM-TV và hoàn thi?n h? th?ng giao thông k?t n?i v?i hai c?ng này là ?áp ?ng ???c nhu c?u v?n chuy?n, xu?t nh?p kh?u hàng hóa cho c? n??c. V?i s? quan tâm ??n Cái Mép H?, thì các doanh nghi?p châu Âu ?ang ??ng thu?n v?i nh?n ??nh c?a ông Tomaso Andreatta.

Đài xổ số miền bắcTrong b?i c?nh ngân sách eo h?p, chúng ta c?n t?p trung ngu?n l?c cho các d? án th?c s? rõ ràng và có s? ??ng thu?n cao t? phía các doanh nghi?p. CM-TV ?ang c?n thêm nhi?u ngu?n l?c ?? ti?p t?c n?o vét lu?ng, c?i thi?n tính k?t n?i, xây d?ng trung tâm logistics và c? các b?n c?ng m?i. N?u c?n rót v?n c?i thi?n h? t?ng ? ?BSCL ?? ph?c v? hàng hóa xu?t nh?p kh?u, chúng ta có th? t?p trung vào m?ng l??i ???ng th?y n?i ??a, m?ng l??i mà theo quan ?i?m c?a Ngân hàng Th? gi?i là hi?n ?ang trong tình tr?ng thi?u ??u t? tr?m tr?ng (2).

Link g?c bài vi?t: http://www.thesaigontimes.vn/308579/can-som-co-trung-tam-logistics-cai-mep-ha.html

Top