Các gi?i pháp kh?c ph?c hi?u qu? khi thi?u h?t container r?ng

Chia s? b?n bè

Ngày 03/11/2020, Hi?p h?i doanh nghi?p d?ch v? logistics Vi?t Nam (VLA) t? ch?c H?i th?o tr?c tuy?n "Th?c tr?ng thi?u h?t container r?ng và các gi?i pháp kh?c ph?c cho doanh nghi?p". H?n 100 ng??i ?ã tham gia H?i th?o và cùng th?o lu?n các gi?i pháp.

H?i th?o có s? tham gia c?a Ông ?ào Tr?ng Khoa – Phó Ch? t?ch VLA, Giám ??c Công ty TNHH T & M Forwarding, Ông Nguy?n Thanh Bình - ?y viên Ban Ch?p hành VLA, Phó T?ng Giám ??c Công ty Gemadept Logistics, Ông Nguy?n Duy Minh – T?ng th? ký VLA, T?ng giám ??c Công ty Interlogs và thu hút s? tham gia c?a h?n 100 ng??i ??n t? các doanh nghi?p, h?i viên VLA.

Nhi?u v?n ?? liên quan ??n th?c tr?ng thi?u h?t Container r?ng ?ã ???c ?? c?p ??n nh?: các khó kh?n mà doanh nghi?p g?p ph?i trong v?n ?? container r?ng v?i hãng tàu, trong các tuy?n v?n t?i nào, nguyên nhân c?a nh?ng khó kh?n này… Tr??c ?ó, theo k?t qu? kh?o sát, các khó kh?n khi ho?t ??ng v?i hãng tàu v? container r?ng: 40% doanh nghi?p nêu khó kh?n do depot, 43% doanh nghi?p nói do b? ph?n Booking, 17% doanh nghi?p ???c h?i tr? l?i do b? ph?n kinh doanh. V?n ?? thi?u h?t container r?ng x?y ra ??i v?i t?t c? các tuy?n v?n t?i, trong ?ó tuy?n v?n t?i ??n Hoa K? chi?m ph?n l?n. 

T?i H?i th?o, các chuyên gia c?a VLA cùng doanh nghi?p h?i viên ?ã th?o lu?n và tìm gi?i pháp cho các nhóm v?n ??: luân chuy?n Container r?ng, tránh thi?u Container c?c b?; v?n ?? liên quan ??n hãng tàu, ch? hàng, depot… VLA ?ã ??a ra nh?ng gi?i pháp tích c?c ?? các doanh nghi?p và các bên liên quan có th? tìm ra nh?ng bi?n pháp kh?c ph?c phù h?p nh?m c?i thi?n tình tr?ng thi?u h?t container r?ng nh? hi?n nay.

+        Luân chuy?n Empty Cont gi?a Port of Discharge ( CMTV/ L?ch Huy?n ) và Port/Place of Delivery ( Port/ICDs): vai trò h?p tác gi?a  Carrier và Cty Barging , Carrier và Cty Trucking trong công tác di chuy?n Empty t? n?i th?a ??n n?i thi?u;

+        T?ng c??ng ?y quy?n công tác s?a ch?a Empty Cont cho các Depot ?? ?áp ?ng hi?u qu? ch?t l??ng E.Cont và gi?m th?i gian ch?;

+        Hãng tàu thông báo chính xác v? trí Empty cont ?? các Cty Trucking gi?m chi phí và th?i gian di chuy?n;

+        Qu?n lý hi?u qu? tình tr?ng Empty Cont chính xác t?i các Depot/ICDs và cung c?p thông tin minh b?ch cho Ch? hàng/ Cty Trucking;

+        Chi?n l??c bán hàng , nh?n booking phù h?p theo  n?ng l?c có kh? n?ng cung ?ng.  Có ch? ?? th??ng ph?t phù h?p v?i các ch? hàng tr? r?ng nhanh/ch?m;

+        ?i?u chuy?n Empty cont hi?u qu? tránh tình tr?ng thi?u c?c b?;

+       Ch? hàng ( ??c bi?t ch? hàng nhà máy VIP )  s? d?ng hi?u qu? Empty cont ?? tr? l?i cho Depot dùng cho các ch? hàng khác;

+        ?áp ?ng các yêu c?u c?a Carrier v? th? t?c booking ?? gi? ch? s?m;

+        Nâng cao hi?u qu? qu?n lý Empty Cont ??m b?o phân ph?i ??n Ch? hàng / Cty trucking Empty Cont ch?t l??ng tiêu chu?n theo ?úng booking

Gi?i pháp Công ngh? “T?i ?u s? d?ng v? container” do Công ty Smartlogs gi?i thi?u c?ng ???c xem nh? m?t trong nh?ng gi?i pháp mà doanh nghi?p có th? tham kh?o, ??c bi?t trong b?i c?nh chuy?n ??i s? ?ang di?n ra m?nh m?.

Cu?i n?m th??ng là cao ?i?m c?a tình tr?ng khan hi?m container r?ng, ??c bi?t n?m 2020 do ?nh h??ng c?a d?ch COVID -19 làm thay ??i cán cân xu?t nh?p kh?u càng khi?n cho tình tr?ng này tr? nên ph?c t?p h?n. V?i nh?ng thông tin, gi?i pháp ???c ?? xu?t t?i H?i th?o, doanh nghi?p s? có cái nhìn toàn c?nh v? th?c tr?ng container r?ng và có nh?ng cách g? khó riêng cho doanh nghi?p c?a mình./.

Theo VLA

 

Top