B? C?ng Th??ng ??y m?nh phát tri?n h? t?ng th??ng m?i theo h??ng v?n minh hi?n ??i

Chia s? b?n bè

Phát tri?n k?t c?u h? t?ng kinh t? xã h?i nói chung trong ?ó có k?t c?u h? t?ng th??ng m?i (HTTM) ???c ??ng và Nhà n??c h?t s?c quan tâm, ch? ??o th?c hi?n. H?i ngh? Trung ??ng 4 khóa XI ?ã ban hành Ngh? quy?t s? 13-NQ/TW ngày 16/02/2012 v? xây d?ng k?t c?u h? t?ng ??ng b? nh?m ??a n??c ta c? b?n tr? thành n??c công nghi?p theo h??ng hi?n ??i vào n?m 2020 và Chính ph? ?ã ban hành Ngh? quy?t s? 16/NQ-CP ban hành ch??ng trình hành ??ng th?c hi?n Ngh? quy?t s? 13-NQ/TW.

 

Trong ?ó ch? ??o t?p trung ??u t? phát tri?n HTTM, các siêu th? và trung tâm th??ng m?i, trung tâm mua s?m t?i các trung tâm s?n xu?t và tiêu th? hàng hoá l?n nh? TP HCM, Hà N?i, H?i Phòng, ?à N?ng, C?n Th?, ??k L?k và các ?ô th? có c?ng c?a ngõ, các khu kinh t?, khu kinh t? c?a kh?u và các trung tâm vùng khác; t?p trung ??u t? phát tri?n các ch? ??u m?i nông s?n, các trung tâm phân ph?i l?n, trung tâm bán buôn theo nhóm hàng nông s?n, các c?a hàng ti?n l?i ? nông thôn, các c?a hàng chuyên doanh, siêu th? và trung tâm th??ng m?i, trung tâm mua s?m t?i các thành ph? t?nh l?.

Đài xổ số miền bắcTrên c? s? ?ó, B? Công Th??ng ?ã xây d?ng k? ho?ch hành ??ng ?? ch? ??o, t? ch?c tri?n khai th?c hi?n quy?t li?t các m?c tiêu và nhi?m v? c?a Ngh? quy?t 13-NQ/TW, ??ng th?i rà soát, ban hành các quy ho?ch phát tri?n vùng, ph?i h?p v?i các ??a ph??ng trong quá trình xây d?ng quy ho?ch phát tri?n th??ng m?i ho?c HTTM, làm c? s? thu hút ??u t?, phát tri?n HTTM nói chung, trong ?ó bao g?m các lo?i hình HTTM hi?n ??i nh? siêu th?, trung tâm th??ng m?i, Trung tâm mua s?m; ?ã ph?i h?p v?i các b?, ngành liên quan trong vi?c xây d?ng c? ch?, chính sách khuy?n khích, thu hút ??u t? phát tri?n HTTM.

Các chính sách, quy ??nh c?a pháp lu?t và quy ho?ch v? phát tri?n k?t c?u HTTM ???c hoàn thi?n v?i t?m nhìn t?ng th?, dài h?n, trong ?ó ?u tiên các công trình quan tr?ng trong chính sách k?t n?i các trung tâm kinh t?, các công trình có tính lan t?a, ??y m?nh xã h?i hóa, m? r?ng các hình th?c ??u t?, khuy?n khích s? tham gia c?a toàn xã h?i nh?m ??i m?i ??u t? phát tri?n HTTM, huy ??ng các ngu?n l?c ??u t? theo h??ng thúc ??y phát tri?n kinh t? - xã h?i, t?o di?n m?o m?i cho ??t n??c.

Đài xổ số miền bắcNh?ng n?m qua, HTTM ?ã ???c c?ng c?, có s? chuy?n bi?n d?n phù h?p v?i s? phát tri?n kinh t? xã h?i và quá trình h?i nh?p. ??u t? phát tri?n HTTM b??c ??u ??t k?t qu? tích c?c qua s? phát tri?n các siêu th? và trung tâm th??ng m?i, trung tâm mua s?m t?i các khu v?c t?p trung s?n xu?t và tiêu th? hàng hóa, các ch? ??u m?i nông s?n, các trung tâm phân ph?i l?n, trung tâm bán buôn theo ngành hàng nông s?n. H? th?ng ch? truy?n th?ng ???c quy ho?ch l?i, nâng c?p, c?i t?o và xây d?ng m?i, nh?t là các ch? nông thôn. H? th?ng HTTM ?ã t?ng b??c góp ph?n hình thành nên kênh phân ph?i thông su?t theo h??ng v?n minh hi?n ??i, b?t ??u áp d?ng các tiêu chu?n v? an toàn v? sinh th?c ph?m, truy xu?t ngu?n g?c, phòng cháy ch?a cháy, v? sinh môi tr??ng.... ph?c v? t?t cho nhu c?u s?n xu?t và ??i s?ng c?a ng??i dân. ??c bi?t, có s? chuy?n d?ch m?nh m? t? h? th?ng th??ng m?i truy?n th?ng (nh? ch?) sang h? th?ng h? t?ng th??ng m?i hi?n ??i (siêu th? và trung tâm th??ng m?i). T? tr?ng v? s? l??ng h? th?ng th??ng m?i hi?n ??i trong h? th?ng HTTM nói chung gia t?ng nhanh trong th?i gian v?a qua. Xu?t phát t? nhu c?u th?c ti?n, các c? s? kinh doanh (siêu th?, trung tâm th??ng m?i…) c?ng ?â?y m?nh hình th?c th??ng m?i ?i?n t?, mua s?m tr?c tuy?n.

Đài xổ số miền bắcM?ng l??i ch? phát tri?n theo quy ho?ch, h?n ch? ???c tình tr?ng t? phát t?i các ??a ph??ng, t?ng b??c ???c ??u t? nâng c?p, m? r?ng. Ch? truy?n th?ng tuy t?c ?? gia t?ng ch?ng l?i nh?ng v?n duy trì ???c c?nh tranh v?i các kênh phân ph?i hi?n ??i, v?i l?u l??ng hàng hóa bình quân chi?m t? 35-40% (qua h? th?ng phân ph?i hi?n ??i trung bình t? 22-25%) và t?ng s? ch? c? n??c hi?n có là 8.500 ch? trong quy ho?ch. V? ch? ??u m?i, c? n??c có 61 ch?, t?p trung ch? y?u ? các thành ph? l?n, các vùng tiêu th? t?p trung, có ph?m vi lan t?a r?ng liên vùng. Các ch? ??u m?i ?ã th? hi?n và kh?ng ??nh ch?c n?ng c?a mình trên th? tr??ng, ?óng vai trò r?t quan tr?ng trong phát tri?n kinh t? - xã h?i nói chung và th??ng m?i nói riêng, v?a góp ph?n khuy?n khích s?n xu?t v?a góp ph?n kích thích, ?i?u ti?t và g?n k?t th? tr??ng.

Đài xổ số miền bắcHi?n nay, c? n??c có 1084 siêu th? t?i 62/63 t?nh, thành ph? và 240 trung tâm th??ng m?i t?i 57/63 t?nh thành. Ph?n l?n các siêu th? và trung tâm th??ng m?i t?p trung t?i các thành ph? l?n và khu v?c n?i thành. S? l??ng siêu th? và trung tâm th??ng m?i t?i 5 thành ph?: Hà N?i, H?i Phòng, ?à N?ng, Thành ph? H? Chí Minh, C?n Th? chi?m ?a s? so v?i c? n??c. Ngoài ra, còn hàng nghìn c?a hàng chuyên doanh và c?a hàng ti?n l?i hi?n ??i ho?t ??ng theo mô hình chu?i hi?n ?ang phát tri?n nhanh, ???c phân b? ch? y?u ? các thành ph? l?n.

H? th?ng trung tâm logistcs ?ang ???c hình thành và phát tri?n. C? n??c có 75 trung tâm logistics t?p trung t?i 16/63 t?nh thành ph? (Hà N?i, H?i Phòng, B?c Ninh, Hà Nam, Qu?ng Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên, B?c Giang, ?à N?ng, Qu?ng Nam, Bình D??ng, ??ng Nai, Bình Thu?n, Bà R?a – V?ng Tàu, H?u Giang, C?n Th?). Vi?c phát tri?n k?t c?u h? t?ng g?n v?i k?t c?u h? t?ng logistics trong th?i gian qua ?ã có nh?ng chuy?n bi?n tích c?c, nhi?u công trình l?n, hi?n ??i ?ã ???c ??a vào khai thác. H? th?ng h? t?ng giao thông có nh?ng b??c phát tri?n m?nh m?, có tr?ng tâm, tr?ng ?i?m ?ã t?o s? k?t n?i hi?u qu? h?n gi?a h? th?ng k?t c?u h? t?ng giao thông gi?a các vùng mi?n, các lo?i hình giao thông, góp ph?n tái c? c?u h?p lý l?nh v?c v?n t?i, ??m b?o k?t n?i hài hòa các ph??ng th?c v?n t?i, phát huy th? m?nh c?a t?ng ph??ng th?c, làm gi?m chi phí v?n t?i, nâng cao hi?u qu?, ch?t l??ng d?ch v? v?n t?i, qua ?ó nâng cao n?ng l?c c?nh tranh, g?n k?t ch?t ch? k?t c?u h?ng t?ng v?i k?t c?u h? t?ng logistics.

Trong th?i gian t?i, B? Công Th??ng s? ti?p t?c ph?i h?p v?i các b?, ngành liên quan và các ??a ph??ng rà soát, tri?n khai phát tri?n m?nh m? HTTM theo các quy ho?ch, k? ho?ch, chi?n l??c, trong ?ó chú tr?ng t?i các h? t?ng ch? (ch? ??u m?i); trung tâm logistics..., s? d?ng ngu?n l?c h?p lý ?? ??u t? có tr?ng tâm, tr?ng ?i?m, t?p trung ?u tiên phát tri?n các lo?i hình HTTM có tính lan t?a, có tác ??ng ?áng k? h? tr? s?n xu?t l?u thông. Quan tâm ??u t? k?t c?u HTTM thi?t y?u, vùng sâu, vùng xa, vùng ??ng bào dân t?c thi?u s?.

Đài xổ số miền bắcBên c?nh ?ó, B? s? ti?p t?c rà soát, hoàn thi?n c? ch? chính sách liên quan t?i phát tri?n h? t?ng th??ng m?i khi các c? ch?, chính sách hi?n nay ch?a có tính ??t phá ?? h? tr? cho phát tri?n HTTM nói chung, ??c bi?t là các lo?i hình c?n t?p trung phát tri?n trong th?i gian t?i nh? h? t?ng logistics, ch? ??u m?i, c? th?:

Đài xổ số miền bắcTh? nh?t là s?a ??i và hoàn thi?n các v?n b?n liên quan ??n phát tri?n các lo?i hình h? t?ng th??ng m?i, tr??c m?t là s?a ??i Ngh? ??nh s? 02/2003/N?-CP, Ngh? ??nh s? 114/2009/N?-CP v? phát tri?n qu?n lý ch?.

Th? hai là ph?i h?p v?i các b? ngành liên quan nghiên c?u, rà soát, s?a ??i, b? sung m?t s? chính sách liên quan nh?m h? tr?, khuy?n khích công tác ??u t?, phát tri?n h? t?ng th??ng m?i. Ph?i h?p hoàn thi?n, các chính sách v? ??u t? công theo h??ng t?o ?i?u ki?n ?? ngân sách nhà n??c ??c bi?t là ngân sách ??a ph??ng ??u t?, c?i t?o nâng c?p các ch? hi?n có ?ã xu?ng c?p.

Đài xổ số miền bắcTh? ba là t?p trung thu hút, khuy?n khích phát tri?n ??i v?i m?t s? lo?i hình HTTM có tính lan t?a, tác ??ng l?n ??n s?n xu?t l?u thông nh? ??i v?i phát tri?n Trung tâm logistic (ph?c v? cho bán buôn, bán l?, ??ng b?, hi?n ??i áp d?ng công ngh? cao), ch? ??u m?i…. Tr??c m?t, c?n có s? th?ng nh?t v? quan ?i?m phát tri?n t? Trung ??ng t?i ??a ph??ng ?? rà soát, s?a ??i, b? sung chính sách nh?m ?u tiên khuy?n khích thu hút ??u t? phát tri?n cho phù h?p v?i th?c ti?n và mang tính ??t phá.

Theo: Báo Công th??ng ?i?n t? 

Top