Di?n ?àn Logistics Vi?t Nam 2020: C?t gi?m chi phí logistics nang cao n?ng l?c c?nh tranh

Chia s? b?n bè

Ngày 26/11/2020, Di?n ?àn Logistics Vi?t Nam 2020 ?ã di?n ra t?i Hà N?i. Tham d? Di?n ?àn có ?y viên B? Chính tr?, Bí th? Thành ?y Hà N?i V??ng ?ình Hu?; ?y viên Trung ??ng ??ng, Phó Th? t??ng Chính ph? Tr?nh ?ình D?ng; B? tr??ng B? Công Th??ng Tr?n Tu?n Anh; Giám ??c ph? trách ho?t ??ng d? án, Ngân hàng Th? gi?i t?i Vi?t Nam Stefanie Stallmeister... cùng ??i di?n nhi?u B?, ngành, Hi?p h?i và ?ông ??o các doanh nghi?p logistics trong n??c và qu?c t?.

Đài xổ số miền bắcDi?n ?àn n?m nay ???c t? ch?c trong b?i c?nh có nhi?u ??c ?i?m m?i. Vi?c tri?n khai và ký k?t các Hi?p ??nh th??ng m?i t? do th? h? m?i nh? CPTPP, EVFTA, RCEP ?òi h?i DN ph?i n? l?c nâng cao s?c c?nh tranh. Trong khi ?ó, v?n ?? chi phí logistics ?ã ???c nêu lên nhi?u n?m qua nh?ng hi?n v?n là ?i?m ngh?n.

Đài xổ số miền bắcLogistics là m?t ngành d?ch v? quan tr?ng trong c? c?u t?ng th? n?n kinh t? qu?c dân, ?óng vai trò h? tr?, k?t n?i và thúc ??y phát tri?n kinh t? - xã h?i c?a c? n??c c?ng nh? t?ng ??a ph??ng, góp ph?n nâng cao n?ng l?c c?nh tranh c?a n?n kinh t?. 

Đài xổ số miền bắcTheo Báo cáo c?a Ngân hàng Th? gi?i n?m 2018, ch? s? n?ng l?c ho?t ??ng logistics (LPI) c?a Vi?t Nam x?p h?ng 39/160 n??c tham gia nghiên c?u, t?ng 25 b?c so v?i n?m 2016 và v??n lên ??ng th? 3 trong các n??c ASEAN.

Chia s? t?i Di?n ?àn, Phó Th? t??ng Tr?nh ?ình D?ng nhìn nh?n n?m 2020, m?c dù ch?u tác ??ng l?n c?a ??i d?ch Covid-19 nh?ng Vi?t Nam ?ã thành công trong phòng ch?ng, ki?m soát d?ch b?nh và ph?c h?i, phát tri?n kinh t? xã h?i, ???c c?ng ??ng qu?c t? ?ánh giá cao.

Đài xổ số miền bắcTheo Phó Th? t??ng, k?t qu? này có s? ?óng góp c?a các ngành, các c?p, c?ng ??ng doanh nghi?p thu?c m?i l?nh v?c, thành ph?n kinh t?. Trong ?ó, có ?óng góp r?t quan tr?ng c?a ngành logistics.

Tuy nhiên, theo Phó Th? t??ng Tr?nh ?ình D?ng, bên c?nh nh?ng k?t qu? ??t ???c trong th?i gian qua, ngành logistics Vi?t Nam v?n còn nh?ng t?n t?i, h?n ch?. ??c bi?t là chi phí d?ch v? logistics ? n??c ta còn khá cao, làm t?ng giá thành, gi?m s?c c?nh tranh c?a hàng hoá Vi?t Nam nói riêng, s?c c?nh tranh c?a c? n?n kinh t? Vi?t Nam nói chung.

Đài xổ số miền bắcNguyên nhân c? b?n là do công tác quy ho?ch gi?a các ngành, l?nh v?c v?n còn ch?a có s? k?t n?i ch?t ch? v?i nhau; c? s? h? t?ng giao thông, th??ng m?i, công ngh? thông tin còn h?n ch?, vi?c k?t n?i v?i các n??c trong khu v?c còn ch?m; s? k?t h?p gi?a th??ng m?i ?i?n t? và logistic ch?a th?c s? hi?u qu?.

Đài xổ số miền bắcBên c?nh ?ó, n?ng l?c c?nh tranh c?a các doanh nghi?p kinh doanh d?ch v? logistics ? Vi?t Nam còn ch?a cao so v?i các n??c trong khu v?c và th? gi?i. Vi?t Nam ch?a có các doanh nghi?p l?n, cung ?ng ??ng b? các d?ch v? logistics; ngu?n nhân l?c cho ho?t ??ng logistics còn ch?a ?áp ?ng ???c yêu c?u.  

Xác ??nh rõ nh?ng th?i c?, thách th?c trong th?i gian t?i, Phó Th? t??ng Tr?nh ?ình D?ng cho bi?t Chính ph? ?ã ?? ra nh?ng yêu c?u r?t c? th? ??i v?i ngành logistics, trong ?ó có yêu c?u ph?i gi?m chi phí ?? nâng cao hi?u qu?, s?c c?nh tranh c?a hàng hoá và n?n kinh t?. Phó Th? t??ng c?ng nh?n m?nh 6 nhóm nhi?m v? tr?ng tâm cho các b?, ban ngành t?i Di?n ?àn, g?m:

  • T?p trung hoàn thi?n h? th?ng các quy ??nh, c? ch?, chính sách liên quan ??n logistics;
  • Kh?n tr??ng, rà soát các quy ho?ch, k? ho?ch, ??m b?o tính ??ng b? k?t n?i c?a h? th?ng k?t c?u h? t?ng v?i m?c tiêu phát tri?n ngành d?ch v? logistics;
  • ?u tiên t?i ?a ngu?n l?c ?? hoàn thi?n k?t c?u h? t?ng, thúc ??y phát tri?n logistics;
  • Các b?, ngành kh?n tr??ng tháo g? các v??ng m?c ?? doanh nghi?p d?ch v? logistics, ??c bi?t là các doanh nghi?p nh? và v?a thu?n l?i trong vi?c ti?p c?n các ngu?n v?n trong và ngoài n??c;
  • B? Công Th??ng th?c hi?n t?t nhi?m v? ?i?u ph?i và phát tri?n logistics qu?c gia; phát huy m?nh m? hi?u l?c, hi?u qu? c?a c? ch? liên ngành, ph?i h?p t? Trung ??ng ??n ??a ph??ng;
  • T?ng c??ng ?ào t?o, nâng cao nh?n th?c và ch?t l??ng ngu?n nhân l?c.

Di?n ?àn Logistic Vi?t Nam 2020 thu hút s? tham gia c?a h?n 50 t? ch?c qu?c t? cùng ??i di?n các B?, ban, ngành và h?n 500 DN ho?t ??ng trong l?nh v?c logistic, s?n xu?t và xu?t nh?p kh?u. Trong khuôn kh? Di?n ?àn, 2 h?i th?o chuyên ?? và nhi?u ho?t ??ng ký k?t h?p tác c?ng di?n ra.

Đài xổ số miền bắcTham gia Di?n ?àn Logistics Vi?t Nam 2020, Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) ?ã có bài trình bày tham lu?n “Tháo g? b?t c?p nh?m gi?m chi phí logistics t?i Vi?t Nam”, và H?i th?o chuyên ?? v? Chuy?n ??i s? trong logistics.

T?i H?i ngh?, Phó Th? t??ng Tr?nh ?ình D?ng và B? tr??ng Tr?n Tu?n Anh ?ã công b? Báo cáo Logistics Vi?t Nam 2020. B?n Báo cáo s? cung c?p nh?ng s? li?u c?ng nh? ?ánh giá xác th?c nh?t c?a tình hình phát tri?n c?a ngành d?ch v? logistics trong n?m 2020. VLA c?ng tham gia xây d?ng báo cáo v?i 3 thành viên ??i di?n.

C?ng trong s? ki?n này, VLA ?ã ký 02 biên b?n ghi nh? h?p tác (MOU) v?i Hi?p h?i Nông nghi?p s? (VIDA) v? vi?c hình thành công ty c?ng ??ng Logitek phát tri?n công ngh? ph?c v? logistics và Ngân hàng Công th??ng Vi?t Nam (Vietinbank).

T?i H?i ngh?, 12 t?p th? và cá nhân có thành tích xu?t s?c, có ?óng góp trong vi?c phát tri?n ngành d?ch v? logistics do VLA ?? xu?t ?ã ???c vinh danh.

 

Theo VLA t?ng h?p

Top