Gi?i thi?u H?i ngh? tr?c tuy?n v? Logistics, Hàng H?i và Hàng Kh?ng khu v?c Chau á l?n th? 10

17/11/2020 Đài xổ số miền bắc

V?n phòng Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) ph?i h?p cùng H?i ??ng phát tri?n th??ng m?i Hongkong (HKTDC) trân tr?ng gi?i thi?u ??n Quý h?i…

Chi ti?t ch??ng trình “??i bàn tay th?p l?a – Vì mi?n Trung than yêu”

05/11/2020

Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? logistics Vi?t Nam (VLA) xin thông báo chi ti?t ho?t ??ng trao g?i t?m lòng c?a các cá nhân, doanh nghi?p trong Ch??ng tình “?ôi…

H?I TH?O TR?C TUY?N: TH?C TR?NG THI?U H?T CONTAINER R?NG Và CáC GI?I PHáP KH?C PH?C CHO DOANH NGHI?P

02/11/2020

Đài xổ số miền bắc Ngày 03/11/2020, Hi?p h?i doanh nghi?p d?ch v? logistics Vi?t Nam (VLA) t? ch?c H?i th?o tr?c tuy?n: Th?c tr?ng thi?u h?t container r?ng và các gi?i pháp kh?c ph?c…

H?i th?o Webinar: South Korea & Vietnam Trade and Port Logistics 2020.

28/10/2020 Đài xổ số miền bắc

Đài xổ số miền bắc V?n phòng Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) trân tr?ng gi?i thi?u ch??ng trình h?i th?o Webinar v?i n?i dung: South Korea & Vietnam Trade and…

H?I TH?O TR?C TUY?N: NGH? GIAO NH?N HàNG HóA Và KHAI BáO H?I QUAN

22/10/2020

Đài xổ số miền bắc H?i th?o tr?c tuy?n h?p tác k? n?ng gi?a Australia - Vi?t Nam: Ngh? giao nh?n hàng hóa và khai báo h?i quan ???c t? ch?c b?i Aus4Skills, Hi?p h?i h?i…

“??i bàn tay th?p l?a” – Vì mi?n Trung than yêu

21/10/2020 Đài xổ số miền bắc

Tr??c nh?ng khó kh?n, thi?t h?i vì m?a l? ? mi?n Trung, Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) kêu g?i toàn th? c?ng ??ng doanh nghi?p…

H?i ngh? tr?c tuy?n gi?i thi?u n?n t?ng k? thu?t s? c?i thi?n và nang cao vi?c giao nh?n hàng hóa b?ng container

15/10/2020

V?n phòng Hi?p h?i VLA trân tr?ng g?i ??n Quý h?i viên thông tin ?? tham gia h?i th?o tr?c tuy?n gi?i thi?u n?n t?ng k? thu?t s? thúc ??y…

VLA ??ng hành cùng s? ki?n “Di?n ?àn doanh nhan 2020 - T? qu?c g?i tên mình”

12/10/2020 Đài xổ số miền bắc

Ngày 9/10, ?oàn doanh nghi?p h?i viên VLA ?ã tham gia nhi?u ho?t ??ng ý ngh?a trong ch??ng trình K? ni?m 75 n?m ngày Bác H? g?i th? cho gi?i…

H?i ngh? tr?c tuy?n “Chu?i Cung ?ng L?nh C?ng Ngh? M?i ?ài Loan”

07/10/2020

H?i ngh? tr?c tuy?n “Chu?i Cung ?ng L?nh Công Ngh? M?i ?ài Loan” do T? ch?c ti?n th??ng m?i ?ài Loan (TAITRA) ph?i h?p cùng VLA s? ???c di?n ra…

H?i th?o chuyên ?? “Ngành Logistics tr??c b??c ngo?t chuy?n ??i s?, Qu?n tr? r?i ro nh?m chuy?n ??i ?úng và hi?u qu?”.

30/09/2020

Trung tâm Tr?ng tài Qu?c t? Vi?t Nam (VIAC) ph?i h?p cùng Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) và Trung tâm H? tr? H?i nh?p Qu?c…

TIN CHUYêN NGàNH - S? KI?N

VLA th?m và chúc m?ng các nhà tr??ng, h?c vi?n nhan ngày Nhà giáo Vi?t Nam (20-11)

23/11/2020

Ngày 19 và 20/11 v?a qua, Hi?p h?i doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) t? ch?c các ?oàn ??n th?m, chúc m?ng các ??n v?, h?c vi?n, nhà tr??ng nhân k? ni?m 38 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam (20/11/1982 – 20/11/2020).

Phí c?ng bi?n ? TP.HCM s? ???c thu nh? th? nào?

Đài xổ số miền bắc 18/11/2020

Trong ?? án trình H?ND TP.HCM v? ph??ng án thu phí c?ng bi?n, S? GTVT ?ã ??a ra b?ng thu phí, ??i t??ng thu và th?i gian thu phí.

Trao g?i yêu th??ng ??n bà con mi?n Trung b? ?nh h??ng b?i b?o l?

13/11/2020

Sáng ngày 13/11, ?oàn Công tác xã h?i Hi?p h?i Doanh nghi?p d?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA), C?ng Sài Gòn, ?oàn C? S? B? Giao thông v?n t?i ?ã ??n Qu?ng Nam, Qu?ng Ngãi trao t?ng 200 ph?n quà và ti?n ??n bà con b? thi?t h?i do bão l?. 

Hình ?nh

video

Top